BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519542

Data: 30 sierpnia 2001 r.
Nr uchwały: XXX/234/2001
Dotyczy: przyjęcia informacji pt. "Organizacja roku szkolnego 2001/2002 oraz stan prac nad projektem sieci szkół ponadgimnazjalnych"
Uchwała Nr XXX/234/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 sierpnia 2001 r.


w sprawie przyjęcia informacji pt. "Organizacja roku szkolnego 2001/2002 oraz stan prac nad projektem sieci szkół ponadgimnazjalnych"

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty G. t. z 1996 r. Dz.U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).
Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć informację pt. "Organizacja roku szkolnego 2001/2002 oraz stan prac nad projektem sieci szkół ponadgimnazjalnych", stanowiącą załącznik do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Brak naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2001/2002, spowodował znaczące zmiany w organizacji tych szkół. W związku z wdrażaniem II etapu reformy edukacji, zadaniem Powiatu jest opracowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych, zgodnej z zapisem art. 9 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty G.t. z 1996 r. Dz.U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.). W powyższym zapisie, Uchwałą Sejmu RP, w dniu 6 lipca 2001 r., dokonano zmiany, wyrażającej się pozostawieniem w strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego 4-letnich techników i 3-letnich liceów ogólnokształcących. Celowe staje się więc przedstawienie informacji, dotyczącej organizacji szkół i placówek w roku szkolnym 2001/2002 oraz stanu prac nad siecią szkół ponadgimnazjalnych. Termin przedłożenia projektu uchwały, w sprawie sieci szkolnej, uzależnić należy od terminu zakończenia prac legislacjnych. W związku z powyższym, wywołanie niniejszej uchwały staje się uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski