BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526744

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/233/2001
Dotyczy: przyjęcia "Informacji finansowej do programu naprawczego i restrukturyzacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu"
Uchwała Nr XXIX/233/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2001 r.


w sprawie przyjęcia "Informacji finansowej do programu naprawczego i restrukturyzacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91,poz. 408 z późn. zm.) w związku z § 2 Uchwały Nr XXVIII/217/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie zaopiniowania opracowanego przez dyrektora PSZOZ w Inowrocławiu "Programu naprawczego i restrukturyzacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu"

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zaopiniować pozytywnie "Informację finansową do programu naprawczego i restrukturyzacji Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu" stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Uchwałą Nr XXVIII/217/2001 z dnia 30 maja 2001r dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu został zobowiązany do przedstawienia radnym na najbliższej sesji Rady Powiatu skutków ekonomicznych działań określonych w "Programie naprawczym i restrukturyzacji PSZOZ w Inowrocławiu".
W dniu 7 czerwca do Zarządu Powiatu wpłynęła "Informacja finansowa" do wspomnianego Programu. W informacji tej dyrektor PSZOZ w Inowrocławiu przestawił skutki ekonomiczne podejmowanych działań restrukturyzacyjnych, które wpłynęły na wynik finansowy Zakładu w I -szym kwartale 2001 r.
Z powyższych względów uważam za stosowne podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania "Informacji finansowej do programu naprawczego i restrukturyzacji Publicznego specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu".


Starosta
Leonard Maciejewski