BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522789

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/232/2001
Dotyczy: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu - Mątwach
Uchwała Nr XXIX/232/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2001 r.


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu - Mątwach

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.( Dz.U. Nr 91, poz.578 z późn. zm.) oraz art.43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej .( Dz. U. Nr 91 ,poz. 408 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu - Mątwach.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zgodnie z art.43 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 91,poz.408 z późn. zm.) projekt uchwały o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej wymaga m.in. opinii właściwych organów powiatu, którego ludności udziela świadczeń zdrowotnych. Warunki, które powinien spełniać taki projekt określone zostały w art.43 ust.l cytowanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem uchwała o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej publicznego zakładu opieki zdrowotnej powinna określać: sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości oraz termin zakończenia działalności, nie wcześniej niż trzy miesiące od daty podjęcia uchwały o likwidacji. W związku z planowaną likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu- Mątwach Prezydent Miasta Inowrocławia skierował do Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu w dniu 17 maja 2001 r pismo nr ZF.II .8020/ 71 / dotyczące zaopiniowania przez Radę Powiatu w Inowrocławiu projektu uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu - Mątwach.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek