BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527662

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/227/2001
Dotyczy: przystąpienia do realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa Hali Sportowo- Widowiskowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy", wspólnie z Miastem Kruszwica
Uchwała nr XXIX/227/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2001 r.

w sprawie przystąpienia do realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa Hali Sportowo- Widowiskowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy", wspólnie z Miastem Kruszwica.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. e, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przystąpić do realizacji inwestycji pod nazwą "Budowa Hali Sportowo - Widowiskowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy", wspólnie z Miastem Kruszwica, w latach 2001-2004.

§2


Upoważnić Zarząd Powiatu w Inowrocławiu do określenia szczegółowych zasad realizacji planowanej inwestycji, określonej w §1, wspólnie z Miastem Kruszwica, z uwzględnieniem sposobu jej finansowania i użytkowania.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r., wprowadziła zmianę w ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późno zm.). Od dnia 1 września 2001 r. tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wynosi co najmniej 4 godziny. Oznacza to konieczność powiększenia bazy sportowej szkół prowadzonych przez Powiat. Wybór miejsca inwestycji związany jest z potrzebami placówek ponadgimnazjalnych w Kruszwicy, zaspokajając jednocześnie oczekiwania środowiska lokalnego. Zgodny jest również z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kruszwicy i odpowiada wszelkim wymogom technicznym i prawnym, obowiązującym dla tego rodzaju inwestycji. Finansowanie inwestycji będzie pokrywane w 1/3 wysokości kosztów przez Urząd Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, a pozostałe koszty po 50 % przez Urząd Miasta w Kruszwicy i Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu. Jednym z warunków przetargu na wykonawstwo inwestycji jest zobowiązanie inwestora do całościowego jej zakończenia, po czym Powiat Inowrocławski wspólnie z Miastem Kruszwica spłacą wymagane należności w okresie 4 lat. W/w inwestycja ujęta jest w wieloletnim planie inwestycyjnym Powiatu. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski