BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521966

Data: 25 czerwca 2001 r.
Nr uchwały: XXIX/225/2001
Dotyczy: dokonania analizy i oceny realizacji "Programu rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do roku 2002"
Uchwała Nr XXIX/225/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 czerwca 2001 r.


w sprawie dokonania analizy i oceny realizacji "Programu rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do roku 2002"

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Na podstawie przedstawionej informacji stanowiącej załącznik do uchwały pozytywnie ocenić realizację "Programu rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do roku 2002".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W związku z podjęciem przez Radę Powiatu Uchwały nr XVIII / 117/ 2000 z dnia 28 czerwca 2000 roku w sprawie "Programu rozwoju Powiatu do roku 2002" zachodzi konieczność dokonania oceny stopnia jego realizacji. Do wyrażenia przedmiotowej oceny obliguje Uchwała Nr XXIV / 186 /2001 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2001 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2001 roku.


Starosta
Leonard Maciejewski