BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522878

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/223/2001
Dotyczy: likwidacji środka specjalnego utworzonego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu
Uchwała Nr XXVIII/223/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 maja 2001 r.


w sprawie likwidacji środka specjalnego utworzonego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zlikwidować z dniem 31 maja 2001 r. środek specjalny utworzony na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Traci moc uchwała Rady Powiatu Nr VI/33/99 z dnia 27 marca 1999 roku w sprawie utworzenia wyodrębnionego rachunku bankowego.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Uchwała, o której uchylenie wnioskuje Zarząd Powiatu, nie spełnia wszystkich wymogów ustawowych. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych organ stanowiący może utworzyć środek specjalny tylko w przypadku, gdy istnieje wyraźna delegacja ustawowa. Dodać należy, że od 27 marca 1999 roku tj. od daty utworzenia rachunku środka specjalnego do dziś, nie dokonano żadnych wpłat. W związku z powyższym podjęcie wnioskowanej uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski