BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522787

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/221/2001
Dotyczy: oceny funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu oraz perspektywy rozwoju tej placówki
Uchwała nr XXVIII/221/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 maja 2001 r.


w sprawie oceny funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu oraz perspektywy rozwoju tej placówki.

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i 7, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Na podstawie przedstawionej informacji, stanowiącej załącznik do uchwały pozytywnie ocenić funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu oraz perspektywy rozwoju tej placówki.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 4 ust. l, pkt l i 7, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty u.t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki oraz prowadzenie działalności kulturalnej należy do zadań własnych powiatu. Przeprowadzenie analizy funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu pozwoli na dokonanie oceny funkcjonowania tej placówki. W związku z powyższym wywołanie niniejszej uchwały staje się zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski