BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520637

Data: 30 maja 2001 r.
Nr uchwały: XXVIII/219/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Kościelcu Kujawskim gm. Pakości
Uchwała nr XXVIII/219/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 30 maja 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Kościelcu Kujawskim gm. Pakości.

Na podstawie art. 13 ust. 2, art. 37 ust 2 pkt 2 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t z 2000 roku Dz.U. nr 46, poz 543) oraz art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz.U. nr 91, poz. 578 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz gminy Pakość nieruchomości zabudowanej położonej w Kościelcu Kujawskim gm. Pakość, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 137/9 o pow. ca 0,3188 ha., zapisanej w KW nr 45239, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu - z przeznaczeniem pod oczyszczalnię ścieków.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Nieruchomość objęta uchwałą zabudowana jest oczyszczalnią ścieków. Z dniem 01 stycznia 1999r. stała się z mocy prawa mieniem Powiatu Inowrocławskiego, a decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 15 czerwca 200Or. nr GKN.III.-7723-1/7/00 prawo to zostało potwierdzone. W najbliższej przyszłości przedmiotowa oczyszc:zA1nia ścieków będzie obsługiwać miejscowości Dziarnowo. Kościelec, Węgierce oraz Rycerzewo, które znajdują się na terenie gminy Pakość a zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekami spoczywa na gminie. Natomiast utrzymanie w stanie dotychczasowym przy założeniu, ze spełnia ona swoje zadania zaledwie w 30 % i brak środków na możliwość dalszej jej modernizacji stwarza konieczność wywołania niniejszej uchwały ostateczne określenie powierzchni działki nr 137/9 zostanie obliczone po wykonaniu prac terenowo - geodezyjnych.


Starosta
Leonard Maciejewski