BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519506

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/214/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
Uchwała Nr XXVI/214/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 marca 2001 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn, zm. ) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. przyjętego Uchwałą Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. (z późn. zm.) dokonać następujących zmian:
1/ w dochodach budżetowych w pkt. 1 ,;Dochody" kwotę ,,90.248.108,- zf' zastąpić kwotą ,,89.803.243,- zł"
2/ w wydatkach budżetowych w pkt.2 "Wydatki" kwotę ,,91.048.108,- zł" zastąpić kwotą ,,90.603.243,- zł".
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokości deficytu budżetowego Powiatu.
3/ w Załączniku m 5 do w/w uchwały "Plan środków specjalnych w 2001 r." uzupełnić zapis dot. środka specjalnego - Starostwo Powiatowe "Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Powiecie Inowrocławskim" o planowane kwoty przychodów i rozchodów.

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w §l niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik nr l. Korektę planów środków specjalnych przedstawia załącznik nr 2.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


1. Stosownie do pisma Ministra Finansów z dnia 31 stycznia br ( znak ST4-4820/59/2001 ) Zarząd Powiaty w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą zmieniającą bu- dżet Powiatu Inowrocławskiego na 2001r. W związku z obniżeniem dochodów Powiatu z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 90.308,- zł zmniejsza się o wymienioną kwotę dochody w dziale 756 " Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawne", rozdziale 75622 " Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" i § 001 "Podatek dochodowy od osób fizycznych". Z uwagi na zmniejszenia w części wyrównawczej subwencji ogólnej Powiatu, zmniejsza się dochody w dziale 758 "Rozliczenia różne", rozdziale 75803 "Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu" i § 292 " Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 131.016,- zł , a zmniejszenia subwencji drogowej wynoszące 223.541,- zł powodują konieczność zmniejszenia dochodów z tego tytułu w dziale 758 "Rozliczenia różne", rozdziale 75806 " Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw" i § 229 " Subwencje ogólne z budżetu państwa". Łączna suma zmniejszeń wynosząca 444.865,- zł pokryta zostaje z rezerwy ogólnej i celowej Powiatu tj. w dziale 758 " Rozliczenia różne", rozdziale 75818 " Rezerwy ogólne i celowe", § 4810" Rezerwy" po stronie wydatków.
2. Na wniosek Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonuje się przesunięć planowanych wydatków w Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy oraz w I LO im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu. W I LO wnioskowana korekta wiąże się z koniecznością zapewnienia środków na bieżące płatności na remont sieci wodociągowej, natomiast w Zespole Szkół Zawodowych w Kruszwicy są konsekwencją zmian organizacyjnych w tej placówce ( zmniejszenie liczby oddziałów). Łączna kwota przesunięć wynosi 14.700,- zł i nie wpływa na budżety jednostek.
3. Z racji pozyskanych wpływów, na wniosek Gł. księgowego Starostwa plan środków specjalnych zostaje uzupełniony o planowaną kwotę 50.000,- zł po stronie przychodów i rozchodów.


Starosta
Leonard Maciejewski