BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519589

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/210/2001
Dotyczy: przyjęcia informacji "Sytuacja w oświacie z uwzględnieniem braku naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2001/2002"
Uchwała nr XXVI/210/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 marca 2001 r.


w sprawie przyjęcia informacji "Sytuacja w oświacie z uwzględnieniem braku naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2001/2002" .

Na podstawie art. 4 ust 1, pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację pt. "Sytuacja w oświacie z uwzględnieniem braku naboru do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2001/2002", stanowiącą załącznik do uchwały.

§2


Zobowiązać Zarząd Powiatu do przedstawienia Radzie Powiatu w sierpniu 2001 r. projektu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2002/2003.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty G. t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67, poz. 329 z późno zm.) szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na : sześcioletnie szkoły podstawowe, trzyletnie gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne . Wdrażanie reformy edukacji sprawia, że w roku szkolnym 2001/2002 powstaną trzecie klasy gimnazjów, co spowoduje, że nie będzie naboru do szkół ponadgimnazjalnych. W związku z powyższym niezbędna staje się analiza wpływu w/w reformy na sytuację w placówkach prowadzonych przez Powiat. Realizacja reformy wymaga również opracowania projektu sieci szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ten zostanie przedstawiony Radzie Powiatu w sierpniu 2001 r. Z tego też względu wywołanie niniejszej uchwały uważam za zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski