BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519505

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/208/2001
Dotyczy: przyjęcia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XXVI/208/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 marca 2001 r.


w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz w związku z art. 12a pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informacje Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Za priorytetowe uznać następujące kierunki działania Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu:
-propagowanie działań i zachowań prozdrowotnych szczególnie w zakresie promocji zdrowia poprzez wspieranie działalności edukacyjnej i promocyjnej organizacji
pozarządowych, szkół, zakładów opieki zdrowotnej i innych instytucji;
- prowadzenie stałego nadzoru nad ujęciami wodnymi oraz stanem sieciami kanalizacyjnymi, sanitarnymi i deszczowymi,
- wzmożenie kontroli nad produkcją i obrotem produktów spożywczych na terenie
powiatu,
- kontrolowanie utrzymania należytego stanu higienicznego dróg i ulic.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa do kompetencji Inspekcji Sanitarnej.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z przepisów określonych wart. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późno zm.) w związku z art. 12a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z 1998 r. Dz. U. Nr 90, z późn. zm.).
Zgodnie z powołanymi przepisami Rada Powiatu przynajmniej raz na rok rozpatruje informacje właściwego inspektora o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu i może określić, w drodze uchwały, kierunki działania właściwego organu Inspekcji Sanitarnej w celu zapewnienia należytego stanu bezpieczeństwa sanitarnego.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek