BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527623

Data: 28 marca 2001 r.
Nr uchwały: XXVI/206/2001
Dotyczy: wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33 - 35.
Uchwała Nr XXVI/206/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 marca 2001 r.


w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33 - 35.

Na podstawie art. 13 ust. l i art.28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. z 2000r. Dz.U. nr 46, poz. 546) oraz art. 12 pkt 8 lit a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. nr 91, poz. 578 z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na oddanie w najem na okres powyżej trzech lat nieruchomość położoną w Inowrocławiu przy ul. Roosevelta 33-35 stanowiącą własność Powiatu Inowrocławskiego, a oznaczoną geodezyjnie jako działki:
- nr 88/1 o pow. 0,1956 ha, KW 18235;
- nr 89/33 o pow. 0,1187 ha, KW 19075;
- nr 92/3 o pow. 0,0040 ha, KW T 45 k. 1793.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Wymienione w §l działki stały się z mocy prawa własnością Powiatu Inowrocławskiego, a ich nabycie formalne nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2001r. Nr GKN.III.7723- 1-1/1/O1. Z pisma Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2001r. wynika, iż przedmiotowa nieruchomość stała się zbędna do prowadzenia statutowej działalności Szpitala Powiatowego. W świetle tego Zarząd Powiatu dokonał czynności formalno-prawnych w zakresie wygaśnięcia trwałego zarządu. Oddanie w najem przedmiotowej nieruchomości umożliwi pozyskanie dodatkowych środków finansowych, powiększających wysokość wpływów do budżetu Powiatu.


Starosta
Leonard Maciejewski