BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519110

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/249/2001
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenie ujednoliconego tekstu Statutu
Uchwała Nr XXXII/249/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 listopada 2001 r.


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenie ujednoliconego tekstu Statutu.

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Zatwierdzić w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 3 pkt 2b) otrzymuje brzmienie:
"rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przyjęte przez gminy, powiaty i samorządy województw (Dz. U. Nr 65, poz. 659)";
2) w § 20 ust. 2 pkt 2 wyraz "wyłonieni" zastępuje się wyrazem "wybrani";
3) w § 25 w pkt 1:
a) lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) I Oddziału Wewnętrznego i Gastroenterologicznego",
b) lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) II Oddziału Wewnętrznego i Endokrynologicznego", '
c) lit. c otrzymuje brzmienie:
"c) Oddziału Kardiologicznego",
d) lit. t otrzymuje brzmienie:
"t) Działu Rehabilitacji z Oddziałem Opieki Długoterminowej Rehabilitacyjnym oraz Poradnią Rehabilitacyjną i Pracownią Rehabilitacji";
4) § 27 :
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Rachunkowość Zakładu prowadzona jest na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o rachunkowości"
b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
ust. 5 " Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania I finansowego Zakładu dokonuje Rada Powiatu w Inowrocławiu.",
ust;6 "Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Rada Powiatu w Inowrocławiu."
5) w § 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"Fundusz założycielski Zakładu zwiększają przekazane z budżetu państwa dotacje na inwestycje i zakup wysoko specjalistycznego sprzętu i aparatury, dotacje z budżetu powiatu oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnych na cele rozwojowe Zakładu, oraz dary mające charakter majątku trwałego lub przeznaczone na cele rozwojowe".

§2


Zatwierdzić jednolity tekst Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §1 oraz zmian zatwierdzonych:
1) Uchwałą Nr IX/45/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie: zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
2) Uchwałą Nr XI/63/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 października 1999 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
3) Uchwałą Nr XIV/85/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
4) Uchwałą Nr XVII/I 1 1/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
5) Uchwałą Nr XXIII/I 72/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
6) Uchwałą Nr XXV/I 90/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Do Zarządu Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o dokonanie zmian w Statucie tego Zakładu i ujednolicenie tekstu Statutu. Proponowane zmiany oraz ujednolicenie tekstu Statutu uzyskały akceptację Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu. Art. 39 ust. 3 cyt. ustawy stanowi, iż zmiany Statutu dokonywane są w trybie ustalonym dla uchwalania statutu. Tak więc zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zarówno statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jak i jego zmiany uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład. Organem właściwym do zatwierdzenia zmian oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu jest Rada Powiatu w Inowrocławiu. Zmiany Statutu wynikają z konieczności dostosowania zawartych w nich zapisów w części dotyczącej zasad gospodarki finansowej Zakładu, ujednoliceniu nazwy "Rada Powiatu w Inowrocławiu" oraz doprecyzowaniu nazw Oddziałów Wewnętrznych zgodnie z ich profilami.
Mając powyższe na względzie zasadne jest dokonanie zmian w Statucie oraz zatwierdzenie jednolitego tekstu Statutu PS ZOZ w Inowrocławiu w brzmieniu przedstawionym przez Radę Społeczną tego Zakładu i podjęcie przez Radę Powiatu stosownej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski