BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522778

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/251/2001
Dotyczy: przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dokonanie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001r
Uchwała Nr XXXII/251/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 listopada 2001 r.


w sprawie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dokonanie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) w związku z art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), art. 64 ust.l pkt 4 i art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przystąpić do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dokonanie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001r.

§2


Zobowiązać Zarząd Powiatu do wykonywania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (j.t. z 1998 f. Dz. U. Nr 119, poz. 773 z późn. zm.) z zastrzeżeniem §4, a w szczególności do:
1) określenia trybu i przedmiotu zamówienia,
2) ustalenia rodzaju dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków,
3) opracowania kryteriów spełniania warunków wymaganych od oferentów,
4) przyjmowania ofert,
5) przekazania ofert Komisji Rady Powiatu, wskazanej w §3 uchwały.

§3


1. Powołać doraźną Komisję Rady Powiatu ds. wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 r., w składzie:
I) P. Tadeusz Krauze
2) P. Stanisław Jaworowski
3) P. Lucjan Kwiatkowski
4) P. Władysław Chmal
5) P. Jacek Trzciński
2. Członkowie Komisji dokonają wyboru przewodniczącego Komisji, ze swego składu.

§4


1. Komisja Rady Powiatu, o której mowa w § 3, upoważniona jest do:
a) otwarcia ofert, zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, b) dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od oferentów, c) dokonania oceny ofert,
d) wyboru najkorzystniejszej oferty,
e) dokonania innych czynności związanych z badaniem i oceną ofert wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
2. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić Radzie Powiatu wyniki prac Komisji.

§5


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wystąpił z wnioskiem w sprawie dokonania wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2001 Zakładu. Od 1 stycznia 1999 r. - począwszy od sprawozdań finansowych za rok 1998 - organem właściwym do zatwierdzania sprawozdań finansowych SP ZOZ są jednostki samorządu terytorialnego. Wynika to z art. 26 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 z 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 143, poz. 872 z późno zm.) w związku z przepisami ustawy z 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustroju państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z późn. zm.).
Zgodnie z przepisami ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.), do SP ZOZ stosuje się przepisy o rachunkowości, a jego sprawozdanie finansowe podlega badaniu i ogłaszaniu na ogólnych zasadach. Jest to tym uzasadnione, że SP ZOZ ma osobowość prawną i prowadzi działalność gospodarczą nie skierowaną na wypracowanie zysku. Tym samym podlega on postanowieniom art. 64 wyżej cytowanej ustawy, przewidującym ,,-zależnie od wielkości jednostki - obowiązek badania jej sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta corocznie lub raz na trzy lata". Należy podkreślić fakt, iż Rada Powiatu jako organ założycielski suwerennie decyduje o tym, czy też sceduje dokonanie wyboru na Zarząd Powiatu, który dokona wyłącznie czynności związanych z przeprowadzeniem procedury z ustawy o zamówieniach publicznych, a wyboru biegłego rewidenta dokona Rada Powiatu.
W związku z powyższym wywołanie stosownej uchwały jest uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski