BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527655

Data: 14 listopada 2001 r.
Nr uchwały: XXXII/255/2001
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.
Uchwała Nr XXXII/255/2001
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 14 listopada 2001 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm. ) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. przyjętym Uchwałą Nr XXIII/170/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2001 r. (z późn. zm.) dokonać następujących zmian:
1/ w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,95.329.215,- zł" zastąpić kwotą ,,95.227.504,- zł"
- w § 1 pkt.2 lit.a ,,-plan finansowy z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatowi kwotę 25.617.455,- zł" zastąpić kwotą ,,25.617.655,- zł"
- w § 1 pkt.2Iit.b "dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu"
kwotę ,,16.861.592,- zł" zastąpić kwotą ,,16.788.236,- zł" 21 w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,96.601.221,-" zastąpić kwotą ,,96.499.510,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.1) "wydatki bieżące" kwotę ,,93.864.309,- zł" zastąpić kwotą ,,93.913.995,- zł"
- w § 2 pkt.2 lit.a ,,-plan finansowy z zakresu administracji rządowej - zadania zlecone powiatowi kwotę 25.617.455,- zł" zastąpić kwotą ,,25.617.655,- zł"
- w § 2 pkt.2Iit.b "wynagrodzenia i pochodne" kwotę ,,63.218.645,- zł" zastąpić kwotą ,,63.559.602,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.2) "wydatki majątkowe" kwotę ,,2.736.912,- zł" zastąpić kwotą ,,2.585.515,- zł" w tym: na inwestycje kwotę ,,2.515.912,- zł" zastąpić kwotą ,,2.364.515,- zł"
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków określonych w §1 niniejszej uchwały, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik nr 1 i 2.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2001 rok i tak:
I. Dochody
1. Dział 801 "Oświata i wychowanie" Przeniesień planowanych dochodów między rozdziałami dokonano poprzez zmniejszenie o kwotę 25.000,- zł poz. "Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu" w rozdziale 80111.- Gimnazja specjalne.
Powyższych zmian dokonano w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 września br. Nr F.I.-3013/W/31/2001.
Rozdział 80195 - "Pozostała działalność"
a) w wyniku zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej dot. organizacji i dofinansowania XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Inowrocław 2001 dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 10.000,- zł w § 212 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" ,
b) na skutek decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy z dnia 25
października 2001 r. Nr F.I.- 3013/W/35/2001 dokonano zwiększenia o kwotę 6.214,- zł poz. "Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.
2. Dział 851 "Ochrona zdrowia
"Rozdział 85111 "Szpitale ogólne" - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko -
Pomorskiego z dnia 3 października 2001 r. Nr F.I.-3013IW/32/2001 dokonano zwiększenia o kwotę 187.864,- zł poz. "Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" z przeznaczeniem na program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97 .
Rozdział 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" - w związku z otrzymaną korektą decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2001 r. nr F.I.-3013/W/20/2001 dokonano zwiększenia o kwotę 200,- zł § 211 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat". ( W/wym. decyzja opiewała na kwotę 1.012.000,- zł, winno być 1.012.200,- zł).
3. Dział 853 "Opieka społeczna" Rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze"- zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października 2001 r. Nr F.I.-3013IW/35/2001 dokonano zwiększenia o kwotę 64.200,- zł § 213 "Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" z przeznaczeniem dla placówek opiekuńczo - wychowawczych w tym: na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu zmiany ustawy - Karta Nauczyciela.
Rozdział 85321 "Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności"- na skutek zawartego porozumienia z Powiatem Mogileńskim w sprawie prowadzenia przez Powiat Inowrocławski zadań publicznych w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Mogileńskiego dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 3.445,- zł w § 232 "Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terenowego".
Rozdział 85395 "Pozostała działalność - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października 2001 r. Nr F.I.-3013/W/35/2001 dokonano zwiększenia o kwotę 2.182,- zł § 213 "Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych.
4. Dział 854 ,,"Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85495 "Pozostała działalność" - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października 2001 r. Nr F.I.-3013/W/35/2001 dokonano zwiększenia o kwotę 2.184,- zł § 213 "Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.
5. Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", Rozdział 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" - zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie realizacji zadania pn. Wyjazd Zespołu "Schola Cantorum Inowroclaviensis" do Francji dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 3.000,- zł w § 212 " Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej".
Rozdział 92118 "Muzea" - w związku z otrzymaną korektą decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2001 r. nr F.I.-3013 /W/20/2001 dokonano zmniejszenia o kwotę 361.000,- zł § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu. (W/wym. decyzja opiewała na kwotę 456.000,- zł winno być 95.000,- zł).
Rozdział 90120 "Ochrona i konsenvacja zabytków" - w wyniku podpisanego aneksu
do Umowy Nr 31/14 z dnia 18 .07.2001 r. zawartej z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie przekazania Powiatowi środków na realizację zadania pod nazwą "Prace konserwatorskie - Pałac Mieszczański" dokonano zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 20.000,- zł w poz. "Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego".
6. W wyniku przeprowadzonej szczegółowej analizy realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 3 kwartały br. dokonano korekty planu dochodów poprzez wprowadzenie ponadplanowych i nieplanowanych dochodów z odsetek od rachunków bankowych i z najmu i dzierżaw w rozdziałach:
01021 "Inspekcja Weterynaryjna" - kwota 200,- zł
02095 "Pozostała działalność" - kwota 190,- zł
60014 "Drogi publiczne powiatowe" - kwota 2.600,- zł
75020 "Starostwa powiatowe" - kwota 3.200,- zł
75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" - kwota 1.000,- zł
80114 "Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół" - kwota 15.944,- zł
80120 "Licea ogólnokształcące" - kwota 7.957,- zł
80130 "Szkoły zawodowe" - kwota 2.749,- zł
80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania zawodowego" - kwota 96,- zł
85132 "Inspekcja Sanitarna" - kwota 150,- zł
85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" - kwota 6.630,- zł
85302 "Domy pomocy społecznej" - kwota 3.530,- zł
85304 "Rodziny zastępcze" - kwota 880,- zł
85406 "Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne
poradnie specjalistyczne"- kwota 3.664,- zł
85410 "Internaty i bursy szkolne" - kwota 82.210.- zł
razem zwiekszenie 131.000.- zł
a zmniejszenie wpływów z opłat komunikacyjnych w rozdziale
75020 "Starostwa powiatowe" o kwotę 131.000.- zł
II. Wydatki
1. Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01021 "Inspekcja Weterynaryjna" - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu wystąpił z wnioskiem o zmianę przeznaczenia kwoty 5.000,- zł przyznanej ze środków własnych Powiatu Uchwałą Nr XXX/242/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 sierpnia br.
Powyższa kwota przeznaczona była na dofinansowanie modernizacji sieci centralnego ogrzewania.
W wyniku przetargu nieograniczonego udało się uzyskać Wykonawcę, który w/wym. prace wykonał za kwotę znacznie niższą niż przewidywał kosztorys inwestorski. Wobec powyższego kwotę 5.000,- zł przeznacza się na wymianę okien w budynku administracyjnym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Inowrocławiu.
2. Dział 630 "Turystyka", rozdział 63095 "Pozostała działalność" - na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dokonano zmniejszenia o kwotę 35.008,- zł poz. "Zakup usług pozostałych". Środki te przeznaczono na zwiększenie planu wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie".
3. Dział 750 "Administracja publiczna", rozdział 75020 "Starostwa powiatowe"- w związku z brakiem środków na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" o kwotę 113.000,- zł a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 99.000,- zł i "Zakup usług pozostałych" o kwotę 14.000,- zł.
Dokonano również zwiększenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu o kwotę 48.600,- zł z przeznaczeniem na:
- odpisy na ZFŚŚ dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych kwota 6.264,- zł
- kupno tablic rejestracyjnych kwota 26.333,- zł
- zakupy inwestycyjne ( programy komputerowe, "Urządzenie FCT Standard" - powodujące oszczędności w usługach łączności, oraz "Zestaw mikrofonów bezprzewodowych WR 222 DR ,,)
- łączna kwota 16.003.- zł
Razem 48.600.- zł
W/wym. środki uzyskano w wyniku zmniejszenia planu wydatków w rozdziałach:
85318 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" o kwotę 6.600,- zł
85321 "Zespoły ds.orzekania o stopniu niepełnosprawności" o kwotę 8.000,- zł
92116 "Biblioteki" o kwotę 34.000,- zł
4. Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75411
"Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej'" - na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. "Pozostałe należności funkcjonariuszy", "Nagrody roczne dla funkcjonariuszy" i "Zakup usług remontowych" o łączną kwotę 41.000,- zł a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Uposażenie funkcjonariuszy".
Powyższych zmian dokonano w związku ze zmianą uposażenia funkcjonariuszy z dniem 01.01.2001r. zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16.06.1997 r. z późn.zm. opublikowanymi w Dz.U. Nr 29, poz.325 z 2001 r.
5. Dział 758 "Różne rozliczenia", rozdział 75818 "Rezenvy ogólne i celowe"- dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej w łącznej kwocie 78.000,- zł z tego:
a) rezerwa celowa oświaty 73.000,- zł z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli osiągających sukcesy w pracy zawodowej, zakup komputerów dla Gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu oraz zabezpieczenie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu,
b) rezerwa celowa DPS 4.000,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zabezpieczenia na okres zimowy segmentu A nowobudowanego budynku Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie,
c) rezerwa ogólna 1.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem
Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Inowrocławiu do działań w zakresie likwidacji zagrożeń środkami biologicznymi.
6. Dział 801 "Oświata i wychowanie" i dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"
a) celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej dokonano przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami poprzez zmniejszenie o kwotę 25.000,- zł poz. "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w rozdziale 80102 - "Szkoły podstawowe specjalne" a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych" w rozdziale 80111 - "Gimnazja specjalne ",
b) na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dokonano zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 108.008,- zł. Środki te uzyskano poprzez rozwiązanie rezerwy celowej - kwota 74.000,- zł i zmniejszenie planu wydatków w dziale 600"Turystyka", rozdziale 60095 "Pozostała działalność" o kwotę 35.000,- zł. Dokonano również przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami na łączną kwotę 184.240,- zł.
Powyższe zmiany spowodowane zostały koniecznością:
- wypłat "Nagród Starosty" z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli osiągających sukcesy w pracy zawodowej - kwota 52.308,- zł
- zakupu komputerów dla Gimnazjum Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu zgodnie z wymogami reformy edukacji - kwota 5.008,- zł
- zabezpieczenia środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu - kwota 219.932,- zł
Brak środków na wynagrodzenia z pochodnymi w Zespole Szkół Specjalnych w Inowrocławiu wystąpiły w związku ze wzrostem liczby godzin nauczania indywidualnego ze 134 do 342 godzin tygodniowo, co daje w skali miesiąca 832 godziny. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. Nr 67 poz. 329 art. 71b ust. 1 z 1996 r. z późn..zm.) nauczaniem indywidualnym obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie zapewnia odpowiednią formę kształcenia, a dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organizuje indywidualne nauczanie. W związku z powyższym przy każdym wydanym nowym orzeczeniu następuje zwyżka godzin, co w konsekwencji uniemożliwia prawidłowe zaplanowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
c) w wyniku zawartego porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej dot. organizacji i dofinansowania XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Inowrocław 2001 dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 10.000,- zł w poz. "Zakup usług pozostałych" w rozdziale 80195 "Pozostała
działalność ",
d) zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października 2001 r. Nr F.I.-3013/W/35/2001 dokonano zwiększenia planowanych wydatków następująco:
- Dział 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80195 "Pozostała działalność", § 4440 "Odpisy na ZFŚS" o kwotę 6.214,- zł
- Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85495 "Pozostała
działalność", § 4440 "Odpisy na ZFŚS" o kwotę 2.184,- zł (Szczegółowe omówienie - część I "Dochody", pkt. 1 lit.b i pkt.4 niniejszego uzasadnienia).
7. Dział 851 "Ochrona zdrowia"
Rozdział 85111 "Szpitale ogólne" - na skutek decyzji Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z dnia 3 października 2001 r. Nr F.I.-3013/W/32/2001 o zwiększeniu dotacji dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 187.864,- zł Szczegółowe omówienie - część I "Dochody" poz.2 niniejszego uzasadnienia.
Rozdział 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego"- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 200,- zł w wyniku otrzymanej korekty decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2001 r. nr F.I.-3013 /W/20/2001.
8.Dział 853 "Opieka społeczna"
Rozdział 85301 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze
a) W związku z trudną sytuacją finansową w Domach Dziecka w Inowrocławiu i Gniewkowie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu wystąpił z wnioskiem o dokonanie korekty planów finansowych domów dziecka i tak:
- Dom Dziecka w Jaksicach zmniejszenie planu finansowego o kwotę 49.000,- zł
- Dom Dziecka w Orłowie zmniejszenie planu finansowego o kwotę 83.000.- zł
razem zmniejszenia - 132.000.- zł
Zmniejszeń tych dokonano ze względu na niepełne wykorzystanie istniejących miejsc w w/wym. placówkach.
-Dom Dziecka w Gniewkowie zwiększenie planu finansowego o kwotę 29.500,- zł
- Dom Dziecka w Inowrocławiu zwiększenie planu finansowego o kwotę 102.500.- zł
razem zwiększenia + 132.000.- zł
b) Na skutek decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 października 2001 r. dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 64.200,- zł i tak:
- Dom Dziecka Jaksice 24.200,- zł
- Dom Dziecka Orłowo 20.000,- zł
- Dom dziecka Inowrocław 20.000,- zł
Rozdział 85302 "Domy pomocy społecznej"- dokonano zwiększenia o kwotę 4.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie. Na powyższą kwotę uruchomiono rezerwę celową DPS.
Rozdział 85318 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" i rozdział 85321 "Zespoły do spraw
orzekania o stopniu niepełnosprawności" - na podstawie przeprowadzonej analizy
realizacji budżetu Powiatu Inowrocławskiego za 3 kwartały br. dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85318 o kwotę 6.600,- zł i w rozdziale 85321 o kwotę 8.000,- zł .
Zmniejszeń tych można dokonać, gdyż otrzymano refundację z PFRON na utworzenie stanowisk pracy dla osób niepelnosprawnych .
Na skutek podpisanego porozumienia z Powiatem Mogileńskim dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85321 " Zespoły ds.. orzekania o stopniu niepełnosprawności " o kwotę 3.445,- zł. (Szczegółowe omówienie - część I "Dochody", pkt. 3 niniejszego uzasadnienia).
Rozdział 85395 "Pozostała działalność"- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.182,- zł. (Szczegółowe omówienie - część I "Dochody" pkt.3 niniejszego uzasadnienia).
9. Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"
Rozdział 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" - zgodnie z zawartym
porozumieniem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie realizacji zadania pn. Wyjazd Zespołu "Schola Cantorum Inowroclaviensis" do Francji dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 3.000,- zł w poz. "Podróże służbowe zagraniczne".
Rozdział 92116 "Biblioteki" - niewykorzystane środki w kwocie 34.000,- zł ( brak stosownych porozumień z Urzędem Miasta) przeznaczono na zasilenie budżetu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Rozdział 92118 "Muzea" - w związku z otrzymaną korektą decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 17 lipca 2001 r. nr F.I.-3013 /W/20/2001 dokonano zmniejszenia o kwotę 361.000,- zł poz. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury".
Rozdział 90120 "Ochrona i konserwacja zabytków" - w wyniku podpisanego aneksu do
Umowy Nr 31/14 z dnia 18.07.2001 r. zawartej z Marszałkiem Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie przekazania Powiatowi środków na realizację zadania pod nazwą "Prace konserwatorskie - Pałac Mieszczański" dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 20.000,- zł w poz. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury".


Starosta
Leonard Maciejewski