BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519077

Data: 29 stycznia 2003 r.
Nr uchwały: V/37/2003
Dotyczy: przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2002 r.
Uchwała Nr V/37/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 stycznia 2003 r.


w sprawie: przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2002 r.


Na podstawie art. 12 pkt A ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984 , Nr 153 poz.1271, Nr 200 , poz.1688 i Nr 214 poz. 1806) w związku z Uchwałą Nr XXXVII/308/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 maja 2002r. w sprawie przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2001r. przez mieszkańców.

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć analizę skarg i wniosków złożonych w 2002 r. do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

§2


Zobowiązać Zarząd Powiatu do dokonywania analiz skarg i wniosków wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia 2003 r.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/37/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 stycznia 2003r.


Wykonanie uchwały jest uzasadnione znaczeniem instytucji skarg i wniosków regulowanych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.).
Realizacja skarg i wniosków stanowi przejaw wpływu obywateli na właściwe funkcjonowanie organów administracji publicznej. Zwraca uwagę m.in. na naruszanie praworządności, przewlekle biurokratyczne załatwianie spraw i naruszanie interesów skarżących, może przyczynić się do polepszenia organizacji i usprawnienia pracy w Starostwie Powiatowym.

Starosta
Leonard Maciejewski