BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519136

Data: 20 lutego 2002 r.
Nr uchwały: XXXIV/266/2002
Dotyczy: przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego w 200l roku.
Uchwała Nr XXXIV/266/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 20 lutego 2002 r.


w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego w 200l roku.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 Dz.U. Nr 142, poz.1592) w związku z art. 10 ust. l i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (j.t. z 2000 r.Dz.U. Nr 101, poz. 1092 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Powiatu Inowrocławskiego w 200l roku, stanowiącą załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Określić istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, polegające na:
a) wzroście niektórych rodzajów przestępstw,
b) spadku bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych do kompetencji Policji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte w art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn.zm.) w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (j.t. z 2000 r. Dz.U. Nr 101, poz. 1092). Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 w/w ustawy Komendant Powiatowy Policji jest zobowiązany złożyć roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Radzie Powiatu, która na tej podstawie może określić w drodze uchwały istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek