BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522868

Data: 20 lutego 2002 r.
Nr uchwały: XXXIV/267/2002
Dotyczy: upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr XXXIV/267/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 20 lutego 2002 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do przejmowania mienia ruchomego od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Upoważnić Zarząd Powiatu do przejmowania mienia ruchomego o wartości nieprzekraczającej za jednostkę mienia kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł) od jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego - na ich wniosek i przekazywania go innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Inowrocławskiego.
2. Z czynności, o których mowa w ust. 1 sporządzane będą protokoły zdawczo - odbiorcze i stosowne dokumenty księgowe.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy tworzenie, przekształcanie i likwidacja jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek. Ponieważ istnieje potrzeba podejmowania wielu uchwał w związku z bieżącymi wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu w sprawie przeniesienia środków trwałych między jednostkami organizacyjnymi Powiatu, Rada Powiatu w Inowrocławiu jako organ stanowiący zgodnie z przysługującymi jej uprawnieniami udziela Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu upoważnienia do podejmowania przedmiotowych uchwał. Przyjęcie niniejszej uchwały pozwoli sprawnie dokonywać bieżących przeniesień inwentaryzacyjnych środków trwałych (umorzonych całkowicie i częściowo) w obrębie majątku powiatu w celu zapewnienia ich optymalnego wykorzystania. Reasumując zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski