BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519557

Data: 20 lutego 2002 r.
Nr uchwały: XXXIV/268/2002
Dotyczy: zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 rok.
Uchwała Nr XXXIV/268/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 20 lutego 2002 r.


w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592) oraz art. 67 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Pokryć stratę Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 r. w kwocie 4.894.385,24 zł (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć zł 24/100) poprzez zmniejszenie funduszu Zakładu w wysokości 271.645,61 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt j eden tysięcy sześćset czterdzieści pięć zł 61/100) i dochodów Zakładu z przyszłych okresów w wysokości 4.622.739,63 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dziewięć zł 63/100).

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W dniu 14 listopada 2001 r. Rada Powiatu uchwałą Nr XXXII/250/2001 zatwierdziła sprawozdanie finansowe PS ZOZ w Inowrocławiu za 2000 r.
Jednocześnie Rada Powiatu zobowiązała Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu do przedstawienia odrębnego wniosku w sprawie zatwierdzenia propozycji co do sposobu pokrycia straty za rok 2000. Wobec powyższego w dniu 4 stycznia 2002 r. Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu skierował do Rady Powiatu wniosek w przedmiotowej sprawie wnosząc o pozytywne zatwierdzenie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok 2000 poprzez zmniejszenie funduszu Zakładu oraz dochodów z przyszłych okresów. Powyższa propozycja zawarta została w "Informacji dodatkowej skorygowanego sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 rok" - tabela 2.7 "Propozycje co do sposobu pokrycia straty".
Propozycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną Uchwałą Nr XXX/III/2001 z dnia 17 grudnia 2001 roku. Zatem zasadne jest przedstawienie niniejszej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewskiz dnia 20 lutego 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1592) oraz art. 67 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Pokryć stratę Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 r. w kwocie 4.894.385,24 zł (słownie: cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt pięć zł 24/100) poprzez zmniejszenie funduszu Zakładu w wysokości 271.645,61 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt j eden tysięcy sześćset czterdzieści pięć zł 61/100) i dochodów Zakładu z przyszłych okresów w wysokości 4.622.739,63 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści dziewięć zł 63/100).

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W dniu 14 listopada 2001 r. Rada Powiatu uchwałą Nr XXXII/250/2001 zatwierdziła sprawozdanie finansowe PS ZOZ w Inowrocławiu za 2000 r.
Jednocześnie Rada Powiatu zobowiązała Dyrektora PS ZOZ w Inowrocławiu do przedstawienia odrębnego wniosku w sprawie zatwierdzenia propozycji co do sposobu pokrycia straty za rok 2000. Wobec powyższego w dniu 4 stycznia 2002 r. Dyrektor Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu skierował do Rady Powiatu wniosek w przedmiotowej sprawie wnosząc o pozytywne zatwierdzenie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok 2000 poprzez zmniejszenie funduszu Zakładu oraz dochodów z przyszłych okresów. Powyższa propozycja zawarta została w "Informacji dodatkowej skorygowanego sprawozdania finansowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2000 rok" - tabela 2.7 "Propozycje co do sposobu pokrycia straty".
Propozycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną Uchwałą Nr XXX/III/2001 z dnia 17 grudnia 2001 roku. Zatem zasadne jest przedstawienie niniejszej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski