BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520694

Data: 19 lutego 2003 r.
Nr uchwały: VI/38/2003
Dotyczy: budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok
Uchwała Nr VI/38/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 lutego 2003 r.


w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr200, poz.1688 i Nr214, poz.1806) oraz art.109, 116, 124, 128 ust.2 pkt. 1 , art.134 ust.3 i ustA, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 76.421.147 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
a) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - 9.315.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 2
b) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu - 14.327.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§2


1. Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 76.421.147 zł zgodnie z załącznikiem nr 4
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:
1) wydatki bieżące 74.921.147 zł w tym na :
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 49.881.704 zł
b) dotacje celowe - 1.661.078 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 z tego:
- na zadania bieżące przekazane gminie - 328.608 zł
- na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku - 77.000 zł
- dla szkół niepublicznych - 722.470 zł
- dla instytucji kultury - 420.000 zł
- dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych - 113.000 zł
2) wydatki majątkowe - 1.500.000 zł
w tym na :
a) wydatki inwestycyjne - 1.500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8
3. Kwota wydatków, określonych w ust. 1 obejmuje ponadto:
1) wydatki związane z realizacja zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.520.029 zł
2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki zdrowia w wysokości 60.000 zł

§3


Ustala się plan przychodów i wydatków dla:
- Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem nr 9
- Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10
- Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi zgodnie z załącznikiem nr 11

§4


Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 525.783 zł

§5


Ustala się plan przychodów i wydatków dla:
- środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 6
- gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 7

§6


Upoważnia się Zarząd Powiatu Inowrocławskiego do :

1. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 200.000 zł na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu Inowrocławskiego.
4. Udzielania poręczeń do kwoty 100.000 zł

§7


Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu Inowrocławskiego może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 300.000 zł

§8


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§9


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty oraz w lokalnej prasie i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie
do Uchwały Nr VI/38/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 lutego 2003 r.


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu - działając na podstawie art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, poz.1014 z późn. zm.) - przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2003 r.

Po otrzymaniu ostatecznych kwot subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów z dnia 8.01.2003 f. znak: ST4 - 4820/1/2003) oraz dotacji (decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14.01.2003 Nr WFB.I.-3011/1/2003) projekt budżetu wykazuje następujące parametry :

1. Przewidywane dochody w kwocie 76.421.147 zł wykazujące spadek do przewidywanego wykonania 2002 r. o 13,7%

2. Planowane wydatki w kwocie 76.421.147 zł wykazujące spadek do przewidywanego wykonania 2002 r. o 15,0%

3. Wynik budżetu - budżet zrównoważony.

Ww. parametry wykazują tendencje spadkową w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2002, co spowodowane zostało głównie tym, iż od 1 stycznia 2003 r. jednostki organizacyjne Policji nie są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).
Doprowadzając jednak budżet roku 2003 do warunków porównywalnych roku 2002 planowane dochody wzrastają o 3% a planowane wydatki o 0,07%.
Przedłożony projekt budżetu zapewnia realizację zadań własnych powiatu określonych ustawowo, gwarantuje środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
Realizując przyjętą strategię rozwoju powiatu Zarząd rozważa możliwość restrukturyzacji placówek oświatowych i opieki społecznej, co w znacznym stopniu przyczyni się do gospodarnego i efektywnego zarządzania przewidywanymi dochodami.

Planowana kwota dochodów w wysokości 76.421.147 zł wymaga dużej operatywności działania. Zapewni:
- nakłady na remonty - 3.073.532
w tym: remont dróg - 2.267.040
- nakłady na inwestycje - 1.500.000
w tym:
. budowa Hali Sportowej w Kruszwicy - 1.400.000
. zakup cyfrowej ewidencji dróg powiatowych - 100.000

Z uwagi na brak nowelizacji ustawy z 1999 r. o dochodach j.s.t. (kolejny już rok nie pozwala pozyskać dodatkowych dochodów) oraz wytyczne Komisji problemowych Rady Powiatu sugerujące budżet zrównoważony nie znalazły pokrycia wydatki rzeczowe i inwestycyjne w wysokości zgłoszonych potrzeb i tak:
- Domy pomocy społecznej - 1.275.822
- Domy dziecka - 693.695
- Rodziny zastępcze - 693.900
- PCPR - 52.428
- Zesp. ds. orzek. o st. niepełnospr.- 45.316
- Powiatowy Urząd Pracy - 500.548
- Ratownictwo medyczne - 450.000
- Zarząd Dróg Powiatowych - 189.563
- Starostwo - 347.432
- PS ZOZ - 780.000
- Oświata i edukacja - 4.400.622
razem: 9.429.326
w tym: inwestycje - 4.712.000

Przedstawiony projekt budżetu na 2003 r. zapewnia jedynie minimum potrzeb finansowych do prawidłowego funkcjonowania wszystkich podległych jednostek budżetowych.

Starosta
Leonard Maciejewski