BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520659

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/282/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002 r.
Uchwała Nr XXXV/282/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 marca 2002 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r.( z późn. zm.) w ten sposób iż:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,89.601.205,- zł" zastąpić kwotą ,,88.014.865,- zł"
- w § 1 pkt.2 lit. a "dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami" kwotę ,,24.047.900,- zł" zastąpić kwotą ,,22.263.900,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,90.801.205,- zł" zastąpić kwotą ,,89.214.865,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.1 "wydatki bieżące" kwotę ,,88.395.405,- zł" zastąpić kwotą ,,86.767.715,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.1 lit. a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,61.290.618,- zł" zastąpić kwotą ,,59.891.276,. zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,2.405.800,- zł" zastąpić kwotą ,,2.447.150,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.2 lit.a "wydatki inwestycyjne" kwotę ,,1.765.800,- zł" zastąpić kwotą ,,1.807.150,- zł"
- W § 2 pkt.3 ppkt.l "wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę " 1.484.240,- zł " zastąpić kwotą ,,1.675.880- zł"
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.
3. Wymieniony w § 5 załącznik nr 6 i 7 zastąpić skorygowanym planem środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych zgodnie z załączonymi zestawieniami.
4. Wymieniony w § 6 załącznik nr 12 zastąpić skorygowanym planem przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Załącznik nr 14 zastąpić skorygowanym planem dochodów budżetu państwa.

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Skorygowany plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Skorygowany plan środków specjalnych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Skorygowany plan gospodarstw pomocniczych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
Skorygowany plan dochodów budżetu państwa przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2002 rok i tak:
I. DOCHODY I WYDATKI
1. Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy pismem z dnia 9.0l.br. znak: FI-305l/2/2002 poinformował, iż projekt budżetu na 2002 r. Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w części 85/04 nie obejmuje wydatków związanych z utrzymaniem Inspekcji Sanitarnej (dział 851, rozdział 85132), a więc wstępnie określone pismem z dnia 19 pażdziernika 2001 r. znak: FI-3010/M/14/2001 wydatki na ten cel nie są aktualne. Ustawa z 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o inspekcji sanitarnej oraz niektórych ustaw wprowadziła znaczące zmiany w dotychczasowych przepisach o inspekcji sanitarnej. Zawarta w art.l pkt.8 w/w ustawy zmiana art.10 ustawy z dnia 14.03.l985r. o Inspekcji Sanitarnej oraz zmiana art.2 ustawy z dnia 5.06.l998r. o administracji rządowej w województwie powoduje, że wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno - epidemiologiczne z dniem 1 stycznia 2002r. nie będą wchodziły w skład zespolonej administracji wojewódzkiej i powiatowej. Zgodnie z art. 1 pkt.15 ustawy zmieniającej ustawę o inspekcji sanitarnej uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do stacji sanitarno - epidemiologicznych przejmuje z dniem 1 stycznia 2002 r. Minister Zdrowia.
W świetle powyższego Minister Finansów dokonał przeniesienia wydatków zaplanowanych w budżetach Wojewodów w rozdziale 85132 - inspekcja sanitarna dla powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno - epidemiologicznych do budżetu Ministra Zdrowia, bowiem z dniem 1 stycznia br. przedmiotowe stacje sanitarno - epidemiologiczne stają się państwowymi jednostkami budżetowymi finansowanymi z budżetu części 46 - Zdrowie. W związku z powyższym, budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. po stronie dochodów jak i wydatków w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdziale 85132 "Inspekcja Sanitarna" został zmniejszony o kwotę 1.402.000,- zł.
2.Z uwagi na fakt, iż z dniem 1 stycznia 2002 r. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna nie wchodzi w skład administracji powiatowej zaplanowane dochody w kwocie 1.100,- zł w § 92 "Pozostałe odsetki", rozdziale 85132 "Inspekcja Sanitarna", dziale 851 "Ochrona zdrowia" zostały wyzerowane a o w/wym. kwotę zwiększono dochody w poz. "Pozostałe odsetki", rozdział 75020 "Starostwa powiatowe", dziale 750 "Administracja publiczna".
3. Zgodnie z pismem Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 12.02.br. znak: F.I-3010/M/2002 informującym o wielkościach dotacji na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dokonano:
- zmniejszenia planowanych dochodów w § 211 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami i realizowane przez powiat" w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" o łączną kwotę 453.000,- zł z tego:
w rozdziale 75405 "Komendy powiatowe Policji" o 358.000,- zł
w rozdziale 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej" o 95.000,- zł
- zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 71.000,- zł w dziale 853 "Opieka społeczna", rozdziale 85316 "Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze" (§ 211 ) z tego:
dla Powiatowej Komendy Policji 55.000,- zł dla Powiatowej Straży Pożarnej 16.000,- zł
Zgodnie z powyższym dokonano również stosownych zmian planie wydatków budżetowych.
6. Na skutek zawartych porozumień:
- z Miastem Inowrocław w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 141.850,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej przez Komendę Powiatową w Inowrocławiu,
- z Gminą Rojewo w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 23.500,- zł na rzecz Komisariatu Policji w Gniewkowie - Rewiru w Rojewie z przeznaczeniem dofinansowanie zakupu samochodu służbowego,
- z Gminą Dąbrowa Biskupia w sprawie przekazania środków pieniężnych w kwocie 16.000,- zł na rzecz Komisariatu Policji w Gniewkowie - Rewiru w Dąbrowie
Biskupiej na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego, dokonano zwiększenia planowanych dochodów w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75405 "Komendy powiatowe policji", § 661 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" o łączną kwotę 181.350,- zł .
O w/wym. kwotę zwiększono planowane wydatki Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
5. W związku z przyznaniem przez Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Filia w Inowrocławiu funduszu prewencyjnego w wysokości 11.900,- zł dokonano zwiększenia o w/wym. kwotę planowanych dochodów w § 270 "Środki na dofinansowanie własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł" rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe", dziale 750 "Administracja publiczna" Po stronie wydatków o w/wym. kwotę zwiększa się w dziale i rozdziale j.w. § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia". Środki te przeznacza się na zakup szafy pancernej i drzwi antywłamaniowych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
6. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.410,- zł w § 233 "Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bż. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.", rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" natomiast po stronie wydatków zwiększa się o kwotę 7.350,-zł § 3240 "Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów". Na w/wym. kwotę składa się dotacja w kwocie 4.410,- zł i środki z uruchomionej rezerwy ogólnej w kwocie 2.940,- zł ( kwota ta została przekazana 31.12.2001 i weszła w nadwyżkę budżetową roku ubiegłego ).
7. W celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla członków komisji z listy MEN za prace w Komisjach Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Powiatu Inowrocławskiego dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej w kwocie 2.000,- zł. O powyższą kwotę zwiększono planowane wydatki w § 4300 "Zakup usług pozostałych", rozdział 80145 "Komisje egzaminacyjne".
8. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonano w:
a) rozdział 75020 "Starostwa powiatowe" na kwotę 1.500,- zł tworząc § 3020 "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń"( świadczenia wynikające z przepisów BHP) kosztem § 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia". Wydatki BHP) na dofinansowanie zakupu okularów dla osób pracujących przy komputerach) zaplanowane były w § 4210 a winny być w § 3020,
b) rozdział 75045 "Komisje poborowe" na łączną kwotę 21.160,- zł i tak: kosztem § 4300 "Zakup usług pozostałych" tworzy się § 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" - 17.900,- zł i § 4270 "Zakup usług remontowych" - 3.210,- zł oraz zwiększa się § 4410 "Podróże służbowe krajowe" o 50,- zł.
Powyższych zmian dokonano na skutek konieczności przeprowadzenia prac remontowych lokalu Komisji Poborowej, zabezpieczenia brakujących środków na podróże służbowe oraz zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
c) rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" z tego:
- Dom Dziecka w Jaksicach na łączną kwotę 29.900,- zł kosztem § 3030 "Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych" - 2.000,- zł i "Zakup materiałów i wyposażenia" - 27.900,- zł zwiększa się § 3020 "Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń" o 29.900,- zł,
- Dom Dziecka w Orłowie na kwotę 4.000,- zł kosztem § 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" zwiększa się § 3020 "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń", tytułem 1 00% zabezpieczenia wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli zgodnie z "Kartą nauczyciela" art.54 ust.3
d) rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy" na łączną kwotę 944,- zł kosztem § 4430 "Różne opłaty i składki" zwiększa się § 4040 "Dodatkowe wynagrodzenia roczne" o 4,- zł i § 4520 "Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o 940,- zł.
Zmian tych dokonano celem zabezpieczenia wypłaty tzw.,,13 pensji" oraz opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów.
II. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Zmiana Załącznika nr 12 "Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 r." do Uchwały Nr XXX/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. spowodowana została koniecznością dokonania korekty poprzez rozpisanie poz. "Wydatki" na poszczególne paragrafy, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Skorygowany plan stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
III. ŚRODKI SPECJALNE
Zmiana Załącznika nr 6 "Zbiorczy plan środków specjalnych w 2002 r. " do Uchwały Nr XXX/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. spowodowana została wyłączeniem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej ze struktur administracji powiatowej oraz na skutek konieczności dokonania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w planie środków specjalnych Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Inowrocławiu. Zmniejszono o 20.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych" a utworzono na w/wym. kwotę poz. "Podatek od towarów i usług (Vat)" .
Skorygowany zbiorczy plan środków specjalnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
IV. GOSPODARSTWA POMOCNICZE
Zmiana Załącznika nr 7 "Zbiorczy plan gospodarstw pomocniczych na 2002 r. " do Uchwały Nr XXX/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. spowodowana została złożeniem wniosków kierowników jednostek o uaktualnienie planów gospodarstw pomocniczych.
Skorygowany zbiorczy plan gospodarstw stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
V. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
Zmiana Załącznika nr 14 "Dochody budżetu państwa - plan na 2002 r" do Uchwały
Nr XXX/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. spowodowana została wyłączeniem Sanepidu ze struktur administracji powiatowej.
Skorygowany plan stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski