BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526503

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/285/2002
Dotyczy: zmiany nazwy Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych i IV Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345 oraz przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu.
Uchwała Nr XXXV/285/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 marca 2002 r.

w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych i IV Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 345 oraz przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592) oraz art. 2c, i 10b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5a i art. 59, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Zmienić nazwę Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych i IV Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Poznańskiej 345.
2. Dotychczasowy statut Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych i IV Liceum Ogólnokształcącego staje się statutem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nrl w Inowrocławiu.

§2


1. Przekształcić 4-letnie IV Liceum Ogólnokształcące na podbudowie programowej szkoły podstawowej w 3-letnie IV Liceum Ogólnokształcące, na podbudowie
programowej gimnazjum.
2. Włączyć 3-letnie IV Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

§3


1. Przekształcić 5-letnie Technikum Elektroniczne na podbudowie programowej szkoły podstawowej, 5-letnie Technikum Zawodowe - technik ochrony środowiska, oraz
technik technologii żywności na podbudowie programowej szkoły podstawowej w 4- letnie Technikum na podbudowie programowej gimnazjum .
2. Włączyć 4-letnie Technikum na podbudowie programowej gimnazjum w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

§4


1. Przekształcić Zasadniczą Szkołę Elektroniczną oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową na podbudowie programowej szkoły podstawowej w Szkołę Zawodową na podbudowie programowej gimnazjum.
2. Włączyć Szkołę Zawodową w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

§5


Zlikwidować z dniem 31.08.2005 r. Technikum Chemiczne na podbudowie programowej szkoły podstawowej.

§6


Zlikwidować z dniem 31.08.2003 r. Zasadniczą Szkołę Chemiczną na podbudowie szkoły podstawowej.

§7


W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 prowadzi się klasy dotychczasowych szkół ponadpodstawowych do czasu likwidacji tych klas.

§8


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§9


Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2002 r.

§10


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Z dniem 1 września 2002 r. zacznie funkcjonować nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Złożą się na nią : 3-letnie licea ogólnokształcące, 4-letnie technika, szkoły zawodowe oraz 3-letnie licea profilowane. Zgodnie z art. 10b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.) organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne zobowiązane są przygotować akty związane z przekształceniem, bądź likwidacją szkół ponadgimnazjalnych oraz tworzeniem szkół ponadgimnazjalnych. Dotychczasowe klasy szkół ponadpodstawowych powinny być prowadzone aż do czasu likwidacji, w trybie określonym w art. 2a powołanej wyżej ustawy.Uchwałą Nr XXXIII/262/2001 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2001 r. przyjęto powiatowy plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Określono w nim nowe nazwy dotychczasowych szkół i zespołów szkół oraz wskazano, które z placówek ulegną przekształceniu bądź likwidacji a także wymieniono szkoły nowo utworzone. Przygotowanie stosownej dokumentacji stanowi więc konsekwencję wymienionej uchwały Rady Powiatu. W związku z powyższym wywołanie uchwały jest w pełni uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski