BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522891

Data: 27 marca 2002 r.
Nr uchwały: XXXV/302/2002
Dotyczy: przeniesienia i likwidacji Zespołu Szkół Samochodowych z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 55 .
Uchwała Nr XXXV/302/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 27 marca 2002 r.


w sprawie przeniesienia i likwidacji Zespołu Szkół Samochodowych z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 55 .

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592) oraz art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 329 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Przenieść z dniem 1 września 2002 r. Zespół Szkół Samochodowych z budynku przy ul. Dworcowej 55 w Inowrocławiu do budynku przy ul. Średniej 9 w Inowrocławiu, który pozostanie siedzibą Zespołu Szkół Samochodowych do czasu likwidacji w celu zapewnienia ukończenia nauki przez dotychczasowych uczniów.
2. Zlikwidować z dniem 31 sierpnia 2005 roku Zespół Szkół Samochodowych w Inowrocławiu.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2002 r.

§4


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Z dniem 1 września 2002 r. zacznie funkcjonować nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Złożą się na nią: 3-letnie licea ogólnokształcące, 4-letnie technika, szkoły zawodowe oraz 3-letnie licea profilowane.
Zgodnie z art. 10 b ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późno zm.) organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne zobowiązane są przygotować akty związane z przekształceniem, bądź likwidacją szkół ponadgimnazjalnych oraz tworzeniem szkół ponadgimnazjalnych.
Dotychczasowe klasy szkół ponadpodstawowych powinny być prowadzone aż do czasu likwidacji, w trybie określonym wart. 2a powołanej wyżej ustawy .
Uchwałą Nr XXXIII/262/2001 Rady Powiatu z dnia 27 grudnia 2001 r. przyjęto powiatowy plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Określono w nim nowe nazwy dotychczasowych szkół i zespołów szkół oraz wskazano, które z placówek ulegną przekształceniu bądź likwidacji a także wymieniono szkoły nowo utworzone. Przygotowanie stosownej dokumentacji stanowi więc konsekwencję wymienionej uchwały Rady Powiatu. W związku z powyższym wywołanie uchwały jest w pełni uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski