BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519131

Data: 29 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: XXXVI/304/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
Uchwała Nr XXXVI/304/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2002 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r.( z późn. zm.) w ten sposób iż:
1. w dochodach budżetowych:
w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,88.014.865,- zł" zastąpić kwotą ,,88.030.865,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,89.214.865,- zł" zastąpić kwotą ,,89.230.865,- zł"
w § 2 pkt.2 ppkt.l lit.a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,59.891.276,- zł" zastąpić kwotą ,,59.897.596,- zł"
w § 2 pkt.2 ppkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,2.447.150,- zł" zastąpić kwotą ,,2.463.150,- zł"
w § 2 pkt.2 ppkt.2Iit.a "wydatki inwestycyjne" kwotę ,,1.807.150,- zł" zastąpić kwotą ,,1.823.150,- zł"
- w § 2 pkt.3 ppkt.l "wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę " 1.675.880,- zł " zastąpić kwotą ,,1.691.880- zł"
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2002 rok i tak:
1. Na skutek zawartego porozumienia z Gminą Inowrocław w sprawie przekazania środków pieniężnych w wysokości 16.000,- zł na rzecz Komisariatu Policji w Inowrocławiu na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb III Rewiru Dzielnicowego w Inowrocławiu dokonano zwiększenia o wlwym kwotę planowanych dochodów w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75405 "Komendy powiatowe policji", § 661 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego". Po stronie wydatków o w/wym. kwotę zwiększono Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
2. W związku z zakończeniem prac Powiatowej Komisji Poborowej w Inowrocławiu i koniecznością ostatecznego rozliczenia przyznanej dotacji na ten cel dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zwiększenie poz. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o 2.790- zł, "Wynagrodzenia osobowe pracowników" o 5.678,- zł, "Składki na ubezpieczenia społeczne" o 571,- zł i "Składki na Fundusz Pracy" o 71,- zł a zmniejszenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 624,- zł, "Zakup usług pozostałych" o 8.456,- zł i "Podróże służbowe krajowe" o 30,- zł.


Starosta
Leonard Maciejewski