BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519198

Data: 29 kwietnia 2002 r.
Nr uchwały: XXXVI/305/2002
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu
Uchwała Nr XXXVI/305/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 kwietnia 2002 r.


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zatwierdzić w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu następujące zmiany w § 25:
- w pkt 1 lit. d) nadać brzmienie: "d) I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Dziecięcej",
- w pkt 1 lit. e) nadać brzmienie: "e) II Oddziału Chirurgii Ogólnej",
- w pkt 1 skreślić lit. f), .
- w pkt 5 dodać lit. j) w brzmieniu: ,j) Pracownia Echokardiograficzna".

§2


Zatwierdzić jednolity tekst Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały z uwzględnieniem zmian, o których mowa w §1 oraz zmian zatwierdzonych:
1) Uchwałą Nr IX/45/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie: zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
2) Uchwałą Nr XI/63/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 października 1999 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
3) Uchwałą Nr XIV/85/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
4) Uchwałą Nr XVII/111/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 2000 r . w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
5) Uchwałą Nr XXIII/172/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
6) Uchwałą Nr XXV/190/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
7) Uchwałą Nr XXXII/249/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Do Rady Powiatu w Inowrocławiu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o dokonanie zmian w Statucie tego Zakładu i ujednolicenie tekstu Statutu. Proponowane zmiany oraz ujednolicenie tekstu Statutu uzyskały akceptację Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, co zawarte jest w Uchwale Nr I/III/2002 z dnia 11 lutego 2002 r.
Art. 39 ust. 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stanowi, iż zmiany Statutu dokonywane są w trybie ustalonym dla uchwalania statutu. Tak więc zgodnie z art. 39 ust. 2 cyt. ustawy zarówno statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej, jak i jego zmiany uchwala rada społeczna zakładu i przedkłada do zatwierdzenia organowi, który utworzył zakład. Organem właściwym do zatwierdzenia zmian oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu jest Rada Powiatu w Inowrocławiu.
Zmiany Statutu wynikają z konieczności dostosowania zawartych w nich zapisów w części dotyczącej struktury organizacyjnej Zakładu.
Mając powyższe na względzie zasadne jest dokonanie zmian w Statucie oraz zatwierdzenie jednolitego tekstu Statutu PS ZOZ w Inowrocławiu w brzmieniu przedstawionym przez Radę Społeczną tego Zakładu i podjęcie przez Radę Powiatu stosownej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski