BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520780

Data: 23 maja 2002 r.
Nr uchwały: XXXVII/307/2002
Dotyczy: określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnianie i rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
Uchwała Nr XXXVII/307/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 maja 2002 r.


w sprawie określenia zadań i wysokości środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zatrudnianie i rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r., Dz. u: Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 35a . ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. u: Nr 123, poz. 776. z późn. zm. )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Rozdysponować środki w wysokości 2.319.877 zł przyznane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej, a realizowanych przez Starostę i Powiatowy Urząd Pracy oraz z zakresu rehabilitacji społecznej, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w następujący sposób:
1. Zadania realizowane przez Starostę:
1) zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne 697.242 zł
2) zobowiązania dotyczące dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego 1.281 zł
3) zwrot kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 996.900 zł
4) zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne 84.952 zł
5) pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej 75.000 zł
2. Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy:
1) finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych 30.000 zł
Rehabilitacja zawodowa razem 1.885.375 zł
3. Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
1) dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych 246.230 zł w tym:
dorosłe osoby niepełnosprawne - 200.960 zł
dzieci i młodzież niepełnosprawna - 45.270 zł
2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 26.000 zł w tym:
dorosłe osoby niepełnosprawne - 16.000 zł
dzieci i młodzież niepełnosprawna - 10.000 zł
3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki ortopedyczne 162.272 zł w tym :
dorosłe osoby niepełnosprawne - 91.160 zł
dzieci i młodzież niepełnosprawna - 71.112 zł
Rehabilitacja społeczna razem 434.502 zł

§2

Rada Powiatu upoważnia Zarząd do dokonywania przeniesień środków pomiędzy zadaniami.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123, poz. 776 z późn. zm. ) oraz § 6 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 marca 2002 roku w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 23, poz. 223 ).
Przepis art. 47 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (...) wymaga, aby środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 65% przychodów na dany rok zostały przeznaczone na zatrudnienie i rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych oraz 5% do 10 % tych przychodów zostało przeznaczone na rehabilitację leczniczą, społeczną i zawodową dzieci i młodzieży. Dla spełnienia art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (...), dotyczącego określenia zadań, na które przeznaczane są środki PFRON, Rada Powiatu może przeznaczyć je na zadania, które są przewidziane do realizacji w planie finansowym Funduszu stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na rok 2002 (Dz.U.Nr 30, poz.275 ).
Plan finansowy PFRON na 2002 rok nie uwzględnia wydatków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych zarówno na wnioski osób fizycznych jak i w obiektach użyteczności publicznej, barier urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych (art. 35a ust.ł pkt 7lit.d) oraz budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji (art.35a ust.ł pkt 7 lit.e).
Przyjęte zadania i rozdysponowane środki uwzględniają postanowienia art. 48 ust. 1 pkt 1 oraz art. 47 ust. 2 ustawy o rehabilitacji ( ...).


Starosta
Leonard Maciejewski