BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527674

Data: 23 maja 2002 r.
Nr uchwały: XXXVII/310/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002
Uchwała Nr XXXVII/310/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 23 maja 2002 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r.( z późn. zm.) w ten sposób iż:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,88.030.865,- zł" zastąpić kwotą ,,88.053.895,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,89.230.865,- zł" zastąpić kwotą ,,89.253.895,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.l "wydatki bieżące" kwotę ,,86.767.715" zastąpić kwotą ,,86.808.015,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,2.463.150,- zł" zastąpić kwotą ,,2.445.880,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.2Iit.a "wydatki inwestycyjne" kwotę ,,1.823.150,- zł" zastąpić kwotą ,,1.805.880,- zł"
- w § 2 pkt.3 ppkt.l "wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę" 1.691.880,- zł" zastąpić kwotą ,,1.714.910- zł"
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2002 rok i tak:
1. W wyniku zawartego porozumienia z Gminą Kruszwica w sprawie przekazania Powiatowi środków finansowych w kwocie 23.000,- zł z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej dla Komisariatu Policji w Kruszwicy dokonano zwiększenia o w/wym. kwotę planowanych dochodów w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75405 "Komendy powiatowe Policji", § 661 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego". Po stronie wydatków o w/wym. kwotę zwiększono planowane wydatki Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu.
2. W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdziale 75405 " Komendy powiatowe Policji" nieprawidłowej kwoty wynikającej z zawartego porozumienia z Miastem Inowrocław w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu (wprowadzono kwotę 141.850,- zł winno być 141.580,- zł ) dokonano zmniejszenia o kwotę 270,- zł planowanych dochodów i wydatków w dziale i rozdziale j. w.
3. Na skutek podpisanego porozumienia z Miastem Inowrocław w sprawie przekazania dotacji w wysokości 300,- zł na rzecz Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu na dofinansowanie przejazdu uczniów klas technikum ochrony środowiska na zbiornik zaporowy na Warcie dokonano zwiększenia o w/wym. kwotę planowanych dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe", § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bż. realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego". Po stronie wydatków o w/wym. kwotę zwiększono planowane wydatki Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu.
4. Celem zabezpieczenia środków finansowych na ewentualne wydatki związane z usługami transportowymi w przypadku konieczności ewakuacji pacjentów i personelu Szpitala Powiatowego im. dr L. Błażka w Inowrocławiu dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej na kwotę 5.400,- zł.
5. Na wniosek Dyrektora Powiatowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu dokonano przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami w dziale 801 "Oświata i wychowanie" , rozdziale 80130 " Szkoły zawodowe" poprzez zwiększenie poz. "Zakup energii" o kwotę 6.700,- zł a zmniejszenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup usług pozostałych".
Wnioskowane zmiany spowodowane zostały koniecznością zabezpieczenia środków na uregulowanie zobowiązań za energię cieplną w Zespole Szkół Samochodowych w Inowrocławiu.
6. W związku ze złożonym wnioskiem Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu o przeniesienia planowanych wydatków miedzy paragrafami dokonano zmniejszenia poz. "Zakup usług pozostałych" o kwotę 6.375,- zł i "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" o kwotę 40.000,- zł a zwiększenia poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" o kwotę 1.500,- zł, "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 40.000,- zł oraz poz. "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o kwotę 4.875,- zł.
Powyższe zmiany spowodowane zostały koniecznością wyposażenia pracowni techno - dydaktycznej dla kierunków samochodowych, które rozpoczną swoją działalność 1 września 2002 r., zabezpieczenia środków na wydatki BHP i odpisy na ZFŚŚ.
7. Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Gniewkowie dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie o kwotę 1.550,- zł poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" a zwiększenie poz. "Podróże służbowe krajowe". Powyższe spowodowane zostało tym, iż ponieważ placówka nie posiada własnego samochodu wszelkie wyjazdy służbowe pracowników oraz wychowawców z dziećmi do lekarzy specjalistów w Inowrocławiu, Toruniu i Bydgoszczy odbywają się
publicznymi środkami lokomocji. W ostatnim czasie wyjazdy takie nasiliły się, gdyż kilku wychowanków wymaga leczenia specjalistycznego w Bydgoszczy i Toruniu.
8. Na skutek złożonego wniosku o przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami przez Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu dokonano zmniejszenia poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o kwotę 6.000,- zł, "Zakup usług remontowych" o kwotę 2.000,- zł, "Zakup usług pozostałych" o kwotę 8.032,- zł , "Różne opłaty i składki" o kwotę 875,- zł i "Podatek od nieruchomości" o kwotę 1.277,- zł a zwiększenia poz. "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" o kwotę 18.063,- zł oraz "Pozostałe odsetki" o kwotę 121,- zł. Zmiany te zabezpieczają 75% rocznego naliczenia ZFŚS (zgodnie z ustawą) oraz wypłatę naliczonych odsetek od odpraw należnych pracownikom kontroli legalności zatrudnienia w związku z likwidacją etatów (od 1.01.2002 r. zadania te są zadaniami Wojewody).
9. Celem dofinansowania budżetu Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu z przeznaczeniem na Inowrocławski Teatr Otwarty "STO" działający przy tej placówce ( zakup materiałów do przedstawień, przewóz młodzieży na występy itp.) oraz zabezpieczenia brakujących środków na wydatki związane z organizacją imprez sportowych (turnieje, mistrzostwa, olimpiady) na szczeblu Powiatu, opłaty za wynajem sal w Hali Widowiskowo - Sportowej, wypłaty za sędziowanie na rozgrywkach sportowych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki dokonano:
- dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdział 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" zwiększenia poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 700,- zł i "Zakup usług pozostałych" o 300,- zł,
- dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdział 92195 "Pozostała działalność" zmniejszenia o kwotę 5.000,- zł poz. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury" a zwiększenia o kwotę 4.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia",
- dział 926 "Kultura fizyczna i sport", rozdział 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu" zmniejszenia o kwotę 40.000,- zł poz. "Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo - wychowawczej" a zwiększenia o analogiczną kwotę poz. "Zakup usług pozostałych".
10. Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie kwotę 5.000,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie poz. "Zakup energii".
Powyższe zmiany zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski