BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 518977

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/312/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
Uchwała Nr XXXVIII/312/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 261istopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r.( z późn. zm.) w sposób następujący:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,88.054.195,- zł" zastąpić kwotą ,,86.874.640,- zł"
- w § 1 pkt.2 lit. a "dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami" kwotę ,,22.263.900,- zł" zastąpić kwotą ,,22.030.200,- zł"
- w § 1 pkt.2 lit. b "dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" kwotę ,,15.107.300,- zł" zastąpić kwotą ,,15.053.690,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt. 1 "Wydatki" kwotę ,,89.254.195,- zł" zastąpić kwotą ,,88.231.214,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.l "wydatki bieżące" kwotę ,,86.808.315,- zł" zastąpić kwotą ,,86.346.034,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.llit.a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę ,,59.897.596,- zł" zastąpić kwotą ,,59.668.781,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę ,,2.445.880,- zł" zastąpić kwotą ,,1.885.180,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.2Iit.a "wydatki inwestycyjne" kwotę ,,1.805.880,- zł" zastąpić kwotą ,,1.245.180,- zł"
- w § 2 pkt.3 ppkt.l "wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego" kwotę ,,1.715.210,- zł" zastąpić kwotą ,,1.755.210,- zł"
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu w wysokości 1.356.574,- zł jest nadwyżka z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody i rozchody na 2002 r. w wysokości:
- przychody 1.356.574,- zł
-rozchody x
4. Wymieniony w § 5 załącznik nr 6 i 7 zastąpić skorygowanym planem środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych zgodnie z załączonymi zestawieniami.
5. Wymieniony w § 6 załącznik nr 13 zastąpić skorygowanym planem przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi.

§2


Zmiany w planach przychodów, dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1,2 i 3 do niniejszej uchwały.
Skorygowany plan środków specjalnych przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Skorygowany plan gospodarstw pomocniczych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Skorygowany plan Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. przeszacowania budżetu na 2002 rok i tak:
I. DOCHODY
Plan dochodów zmniejszono o łączną kwotę -1.179.555 zł
z tego:
1. subwencję oświatową zmniejszono o kwotę - 747.731 zł
2. subwencję drogową zmniejszono o kwotę -396.132 zł
3. subwencję ogólną zwiększono o kwotę + 10.071 zł
4. dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszono o kwotę -13.001 zł
razem -1.146.793 zł
(powyższych zmian dokonano zgodnie z pismem Ministra Finansów z 9.04.br. znak: ST4-4820/382/2002/1424),
5. dotacje celowe na zadania bieżące własne i zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zmniejszono o kwotę -287.310 zł (pismo z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z 15.04.br.
znak: 1413/2002/WFB.I.-3013/1/2002, decyzje Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z 17.05.brNr WFB.I-3013/W/18/2002, z 23.05.br. Nr WFB.I- 3013/W/19/2002 oraz z 14.06.br. nr WFB.I-3013/W/23/2002),
6. dochody własne Domów Pomocy Społecznej zwiększono o kwotę +214.548 zł
7. dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę + 40.000 zł na skutek zawartego porozumienia z Gminą Janikowo w sprawie dofinansowania zakupu centrali telefonicznej przez Komendę Powiatową Policji w Inowrocławiu.
Dokonano również przeniesienia planowanych dochodów między działami poprzez zmniejszenie o kwotę 510.000 zł § 092 "Pozostałe odsetki" w rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe", dziale 750 "Administracja publiczna" a zwiększenie o w/wym. kwotę § 092 "Pozostałe odsetki" w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe", dziale 758 "Różne rozliczenia". Powyższe zmiany spowodowane zostały koniecznością zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
II. WYDATKI
Plan wydatków zmniejszono o łączną kwotę -1.022.981 zł 1. Korekty planowanych wydatków dokonano zgodnie ze wskazaniami Wojewody w
następujących w rozdziałach:
- 01005 "Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa",
- 01021 "Inspekcja Weterynaryjna",
- 02002 "Nadzór nad gospodarką leśną,
- 71013 "Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)",
- 75011 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej",
- 80195 "Pozostała działalność" (oświata i wychowanie),
- 85156 " Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego",
- 85304 "Rodziny zastępcze",
- 85316 "Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze",
- 85321 "Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności",
- 85495 "Pozostała działalność" (edukacyjna opieka wychowawcza).
2. Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - dokonano zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 381.132 zł
Zdjęto zadania:
- remont drogi Orłowo - Czyste -200.000 zł
- remont drogi Lipie - Modliborzyce -200.000 zł
Zwiększono wydatki na remonty nawierzchni dróg + 18.868 zł ( dofinansowanie 15.000 zł z rezerwy ogólnej ).
3. Rozdział 71015 "Nadzór budowlany" - dokonano zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 44.357 zł, w tym: o 6.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 17.05.br. Nr WFB.I-3013/W/18/2002 z przeznaczeniem na wypłatę obligatoryjnych świadczeń dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Celem zabezpieczenia bieżącej działalności jednostki ( do wysokości wykonania roku poprzedniego) uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 42.875 zł.
4. Rozdział 75019 - "Rady powiatów" - w pierwotnym budżecie planowano na diety radnych kwotę 525.000 zł. Po ostatecznym rozliczeniu wydatków na ten cel winno się zabezpieczyć kwotę 580.100 zł. Brakującą kwotę 55.100 zł zasila się środkami z rezerwy ogólnej do wysokości 46.951 zł i oszczędnościami Starostwa - kwota 3.049 zł. Pozostałą kwotę 5.100 zł zamierza się pokryć z wypracowanych oszczędności w tym rozdziale powstałych z tytułu nieobecności radnych na sesjach.
5. Rozdział 75020 - "Starostwa powiatowe" - planowane wydatki zmniejszono o kwotę , 5.979 zł. W /wym. oszczędność uzyskano poprzez:
- rozliczenie funduszu płac wraz z pochodnymi, gdzie została zdjęta kwota 46.042 zł ( zdjęto 3% fundusz nagród a zabezpieczono środki na wypłatę jednorazowej odprawy pośmiertnej ),
- zmniejszenie o 9.000 zł wydatków na podróże służbowe,
- zmniejszenie o 64.700 zł wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne i tak:
a) zdjęto zadania:
Uziemienie budynku Starostwa - 3.000 zł
Zakup serwera sieciowego z oprzyrządowaniem - 25.000 zł
Prace izolacyjne przeciwwilgociowe na murach piwnic wokół budynku Starostwa - 30.000 zł
b) zmniejszono wydatki na zadania: ,
Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Starostwa - 34.900 zł
c) zwiększono wydatki na zadania:
Modernizacja w.c. w budynku Starostwa + 18.200 zł
Zakup komputerów z oprzyrządowaniem + 10.000 zł
- zwiększenie o 10.000 zł wydatków na remonty z przeznaczeniem na remont pomieszczenia Biura Paszportowego,
- zwiększenie o 4.000 zł poz. "Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń" ( zabezpieczenie wydatków na świadczenia wynikające z przepisów BHP),
- zwiększenie o 5.640 zł poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" (wynagrodzenie dla dwóch osób zatrudnionych w ramach służby zastępczej ),
- zwiększenie o 194.120 zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" z czego 5.000 zł przeznacza się na wyposażenie Biura Paszportowego a o 189.120 zł zwiększa się wydatki na zakup druków komunikacyjnych przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 99.997 zł wydatków na zakup tablic rejestracyjnych (poz. "Zakup usług pozostałych").
6. Dział 801 "Oświata i wychowanie" i dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"- planowane wydatki zmniejszono o kwotę -462.441 zł
z czego:
zdjęto środki własne powiatu z zadania "Budowa Hali Sportowej w Kruszwicy" -500.000 zł a zwiększono wydatki bieżące o kwotę +37.559 zł na co składa się:
-dotacja Wojewody w kwocie + 289.290 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pomocy materialnej, w tym stypendiów, dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2002 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich".
- zmniejszenie wydatków tytułem wprowadzenia ostatecznych kwot dotacji i subwencji -251.731 zł
różnica +37.559 zł
7. Rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" - plan wydatków zmniejszono o kwotę 84.037 zł .
Środki z uruchomionej rezerwy ogólnej w kwocie 107.363 zł przeznaczono na:
- odprawy dla pracowników likwidowanego Domu Dziecka w Orłowie 85.330 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej placówek 20.433 zł
- kieszonkowe dla dzieci przebywających w domach dziecka 1.600 zł zgodnie ze standardem usług świadczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych najniższe kieszonkowe (z 1.06.br. ) wynosi 8,10 zł co stanowi 0,5% kwoty bazowej 1.621 zł
8. Rozdział 85302 "Domy pomocy społecznej"- przy korekcie dotacji o kwotę - 958.900 zł środki na pokrycie deficytu DPS-ów stanowią tylko kwotę 744.352 zł , gdyż o kwotę 214.548 zł zwiększono dochody własne (odpłatność mieszkańców, wpływy z najmu i dzierżaw itp.).
Dla zrównoważenia budżetu domów pomocy społecznej:
- rozwiązano rezerwę celową utworzoną na wypadek zmniejszenia dotacji 265.137 zł
- uruchomiono rezerwę ogólną 105.332 zł
- wprowadzono z różnicy wypracowanej nadwyżki z lat ubiegłych kwotę 156.674 zł
razem 527.143 zł
Różnica w kwocie 217.305 zł stanowi zmniejszenie planowanych wydatków w tym rozdziale.
9. Rozdział 85318 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" - już pierwotnie przyznana dotacja
nie zabezpieczała prawidłowego funkcjonowania jednostki. Nie zabezpieczała w 100% płac wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS. Przy zmniejszonej obecnie o 46.300 zł dotacji plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie został zasilony środkami własnymi na kwotę 101.305 zł. Brakujące środki pochodzą z rezerwy ogólnej.
10. Rozdział 85333 "Powiatowe urzędy pracy" - Wojewoda zmniejszył planowane środki na zadania z zakresu administracji rządowej o 81.300 zł a zwiększył planowane środki na zadania własne o 48.900 zł. Przyjmując powyższe dotacja na Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu została zmniejszona o 32.400 zł. Brakujące środki w w/wym. kwocie uzupełniono poprzez uruchomienie rezerwy ogólnej.
11. Rozdział 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" - dokonano uruchomienia rezerwy ogólnej i celowej na łączną kwotę 716.345 zł z tego:
a) rezerwa ogólna - kwota 451.208 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności:
- Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu 15.000 zł
- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu 42.857 zł
- Domów Dziecka 107.363 zł
-Domów Pomocy Społecznej 105.332 zł
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu 101.305 zł
- Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu 32.400 zł
- Rady Powiatu 46.951 zł
b) rezerwa celowa DPS - kwota 265.137 zł
12. Rozdział 75405 "Komendy powiatowe Policji" - wydatki w tym rozdziale zostały zwiększone zgodnie ze wskazaniami Wojewody (99.000 zł )jak również w wyniku zawartego porozumienia z Gminą Janikowo w sprawie dofinansowania kwotą 40.000,- zł zakupu centrali telefonicznej.
13. Jednocześnie dokonano przeniesień planowanych wydatków w:
a) Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 5 w Inowrocławiu poprzez zwiększenie o 5.000 zł poz. "Zakup energii" a zmniejszenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup usług pozostałych".
Powyższe spowodowane zostało koniecznością dokonania zapłaty za energię elektryczną, cieplna i wodę,
b) Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inowrocławiu poprzez zwiększenie o 350 zł poz. "Podróże służbowe krajowe" a zmniejszenie o analogiczną kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Zmian tych dokonano celem opłacenia wyjazdu służbowego dyrektora na konferencję kierowników Centrum Kształcenia Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim,
c) Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045 "Komisje poborowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 2.561 zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" a zwiększenie poz. "Zakup usług pozostałych" o 219 zł i "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o 2.342 zł.
d) Zespole Szkół Ekonomicznych i Handlowych w Inowrocławiu poprzez zwiększenie poz. "Zakup energii" o kwotę 6.000 zł i "Zakup usług pozostałych" o kwotę 1.000 zł a zmniejszenie poz. "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych" o kwotę 6.000 zł i poz. "Różne opłaty i składki" o kwotę 1.000 zł.
W /wym. zmiany spowodowane zostały koniecznością uregulowania rachunków za energię elektryczną, cieplną i usługi niematerialne.
14. Na skutek decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 14.06.br. Nr WFB.I- 3013/W/23/2002 dokonano zwiększenia o kwotę 3.400 zł planowanych wydatków w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Inowrocławiu (rozdział 01022 "Zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego".
III. DEFICYT
Planowany deficyt zwiększono o kwotę 156.574 zł tj. do kwoty 1.356.574 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest wypracowana nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
Podkreślić należy fakt, iż w związku z tym, że budżet 2002 r. określa się mianem "budżetu przetrwania" we wszystkich jednostkach zlikwidowany został fundusz nagród i fundusz premiowy. Ewentualne wypłaty na ten cel będą możliwe po wypracowaniu oszczędności tytułem absencji chorobowej.
IV. ŚRODKI SPECJALNE I GOSPODARSTWA POMOCNICZE W wyniku złożonych przez jednostki organizacyjne korekt planów środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych dokonano zmiany tych planów. Skorygowane plany środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych przedstawia zał. nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
V. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Korekta planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym spowodowana została koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie mapy numerycznej oraz przelewy redystrybucyjne.
Skorygowany plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym przedstawia zał. nr 6 do niniejszej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski