BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520700

Data: 26 czerwca 2002 r.
Nr uchwały: XXXVIII/315/2002
Dotyczy: przyjęcia informacji "Analiza i ocena działalności Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu
Uchwała nr XXXVIII/315/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 czerwca 2002 r.


w sprawie przyjęcia informacji "Analiza i ocena działalności Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu.

Na podstawie art.4 ust 1, pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t. j. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 7pkt 3, ust 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. z 1996 r. Dz. U. nr 67 poz. 329 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć informację pt. "Analiza i ocena działalności Powiatowego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Inowrocławiu".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 3 i ust 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. z 1996 r. Dz. U. nr 67 poz. 329 z późn. zm.) Rada Powiatu w Inowrocławiu uchwałą nr XXII/165/2000 z 29 listopada 2000 r. powołała z dniem 1 kwietnia 2001 r. Powiatowy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych.
W związku z powyższym zasadne staje się podanie informacji o działalności wyżej wymienionej jednostki.


Starosta
Leonard Maciejewski