BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520799

Data: 7 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: XXXIX/320/2002
Dotyczy: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 r.
Uchwała Nr XXXIX/320/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2002 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sposobu pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 67 ust. 2 i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) w związku z § 27 ust. 6 Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 w powiązaniu z art. 53 ust. 1 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz.694)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Zatwierdzić sposób pokrycia straty Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za 2001 r. w kwocie 4.290.650,15 PLN (słownie złotych: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt 15/100) poprzez zmniejszenie funduszu Zakładu w wysokości 170.488,60 PLN (słownie złotych: sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem 60/100) i dochodów Zakładu z przyszłych okresów w wysokości 4.120.161,55 PLN (słownie złotych: cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy sto sześćdziesiąt jeden 55/100).

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wiesław Niewitecki


Uzasadnienie


Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego - zgodnie z art. 3 ust. l pkt 7 w powiązaniu z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 76, poz. 694). Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) nie precyzują organów uprawnionych do zatwierdzania sprawozdań finansowych sporządzonych przez samodzielne - publiczne zakłady opieki zdrowotnej, tym niemniej wymieniają organy uprawnione do tworzenia tych jednostek. Statut PS ZOZ w Inowrocławiu w §27 ust. 6 zawiera, iż roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Rada Powiatu w Inowrocławiu. Rada Społeczna PS ZOZ w Inowrocławiu w dniu 17 czerwca 2002 r. podjęła uchwałę opiniującą pozytywnie wykonanie planu przedsięwzięć gospodarczo- finansowych oraz sprawozdanie finansowe Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2001. W związku z powyższym należy przyjąć, że decyzję w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu powinien podjąć jego organ założycielski - Powiat, reprezentowany przez Radę Powiatu w Inowrocławiu. W planie przedsięwzięć gospodarczo-finansowych PS ZOZ na rok 2001 zakładana była strata w wysokości 5.039.846 PŁN. Na koniec 2001 r. Zakład zamknął działalność stratą w wysokości 4.290.650,15 PŁN. Wpływ na pomniejszenie straty miał wzrost zakładanych przychodów oraz obniżka kosztów. We wniosku skierowanym do Rady Powiatu PS ZOZ wnosi o pozytywne zatwierdzenie proponowanego sposobu pokrycia straty za rok 2001 poprzez zmniejszenie funduszu Zakładu oraz dochodów z przyszłych okresów. Powyższa propozycja została zawarta w "Sprawozdaniu finansowym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu za rok 2001" - tabela 2.7. "Propozycje co do sposobu pokrycia straty za rok 2001". Propozycja ta została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Społeczną PS ZOZ w Inowrocławiu Uchwałą Nr XIV/III/2002 z dnia 17 czerwca 2002 r. Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest wywołanie niniejszej uchwały i przedstawienie jej pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski