BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519625

Data: 7 sierpnia 2002 r.
Nr uchwały: XXXIX/321/2002
Dotyczy: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, położonej przy ul. Poznańskiej, Miechowickiej i Szymborskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr XXXIX/321/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 7 sierpnia 2002 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, położonej przy ul. Poznańskiej, Miechowickiej i Szymborskiej w Inowrocławiu.

Na podstawie art. 13 ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2000 r., Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Wyrazić zgodę na zbycie w drodze darowizny, na rzecz Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Inowrocławskiego, położonej przy ul. Poznańskiej, Miechowickiej i Szymborskiej w Inowrocławiu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/64 i działka nr 13/67 o łącznej powierzchni całkowitej 13,3748 ha, karta mapy 78, zapisanej w KW nr 20546 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

§2


1. Nieruchomość wskazana w § 1 darowana zostaje na cel publiczny określony wart. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2000 r., Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), tj. utrzymanie pomieszczeń dla publicznych obiektów ochrony zdrowia.
2. W umowie darowizny należy określić cel, na który nieruchomość jest darowana.
3. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na wyżej wymieniony cel, darowizna może być odwołana.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wiesław Niewitecki


Uzasadnienie


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu wystąpił z wnioskiem do Rady Powiatu w Inowrocławiu o przekazanie na własność nieruchomości użytkowanych przez ten Zakład. Zdaniem Dyrektora takie uregulowanie stosunków własnościowych jest niezbędne dla uzyskania zdolności kredytowej, celem kontynuacji - działalności PS ZOZ w Inowrocławiu. Wniosek w przedmiotowej sprawie uzyskał pozytywną opinię Rady Społecznej PS ZOZ w Inowrocławiu, co zostało ujęte w uchwale Nr VIII/III/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 r. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową PS ZOZ, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w celu podwyższenia wartości majątku zakładu możliwym jest zwiększenie funduszu zakładu poprzez przekazanie na własność nieruchomości. Zgodnie z art.13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2000 r., Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), stwierdza się że nieruchomości mogą być przedmiotem darowizny na cele publiczne. Darowizny nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego dokonuje zarząd za zgodą swojej rady. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna może być odwołana. Umowę darowizny zawiera się w formie aktu notarialnego, pomiędzy Powiatem, a PS ZOZ w Inowrocławiu na przekazanie nieruchomości, który to akt notarialny zostanie ujawniony w księgach wieczystych. Ostateczne określenie powierzchni darowanych działek nr 13/64 i nr 13/67 nastąpi po wykonaniu prac terenowo-geodezyjnych.
Darowizna stanowi majątek nieruchomy o wartości początkowej 23.414.638,00 PLN i wartości netto tj. po umorzeniu do dnia 30 września br. - 17.783.569,76 PLN.
Mając na uwadze konieczność uzyskania zdolności kredytowej PS ZOZ w Inowrocławiu zasadnym jest wywołanie powyższej uchwały.


Starosta
Leonard Maciejewski