BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521794

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/323/2002
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.
Uchwała Nr XL/323/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 września 2002 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2002.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( jt. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.),

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2002 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/259/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 grudnia 2001 r.( z późno zm.) w sposób następujący:
1. w dochodach budżetowych:
- w §1 pkt. 1 "Dochody" kwotę ,,87.213.102,- zł" zastąpić kwotą ,,87.839.452,- zł"
- w § 1 pkt.2 lit. a "dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami" kwotę ,,22.010.300,- zł" zastąpić kwotą ,,22.075.590,- zł"
- w §1 pkt.21it.b "dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" kwotę ,,15.366.803,- zł" zastąpić kwotą ,,15.766.887,- zł"
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt. l "Wydatki" kwotę ,,88.569.676,- zł" zastąpić kwotą ,,89.196.026,- zł" "
-w § 2 pkt.2 ppkt.1 "wydatki bieżące" kwotę ,,86.674.496,- zł" zastąpić kwotą ,,87.296.951,- zł"
- W § 2 pkt.2 ppkt.11it.a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń"kwotę ,,59.638.165,- zł" zastąpić kwotą ,,59.668.442,- zł" 1
- w § 2 pkt.2 ppkt.2 "wydatki majątkowe" kwotę 1.895.180,- zł" zastąpić kwotą ,,1.899.075,- zł"
- w § 2 pkt.2 ppkt.21it.a "wydatki inwestycyjne" kwotę ,,1.895.180,- zł" zastąpić kwotą ,,1.899.075,- zł"
Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2


Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2002 r. i tak:
1. Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 lipca i 26 sierpnia br. Nr WFB.I. -3013/W/31/2002 i WFB.I. - 3013/W/35/2002 dokonano:
. Dział 750 "Administracja publiczna", rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie", zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 975,- zł w § 212 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" z przeznaczeniem na funkcjonowanie punktu paszportów. Decyzja Wojewody opiewa na kwotę 10.725,- zł, a ponieważ na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Kujawsko - Pomorskim w sprawie przejęcia przez Powiat prowadzenia w jego imieniu spraw należących do kompetencji Wojewody na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach uchwałą Nr XXXIX/322/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 7 sierpnia br. wprowadzono już
do budżetu kwotę 9.750.- zł pozostała do wprowadzenia kwota 975.- zł.
O analogiczną kwotę zwiększono planowane wydatki Starostwa Powiatowego w dziale i rozdziale j. w.
. Dział 801 "Oświata i wychowanie", rozdział 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 193.800,- zł w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - doposażenia publicznych szkół zawodowych
i placówek takich jak centra kształcenia praktycznego i ustawicznego w sprzęt, pomoce i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego, w tym zajęć praktycznych oraz do przeprowadzania egzaminów.
O w/wym. kwotę zwiększono budżet Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu.
. Dział 853 "Opieka społeczna"
- rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 110.400,- zł w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych (w tym na skutki zmiany ustawy - Karta Nauczyciela wprowadzonej w 2001 r.) .
Po stronie planowanych wydatków powyższą kwotę rozdysponowano następująco:
. Dom Dziecka Gniewkowo 10.430,- zł
. Dom Dziecka Jaksice 46.490,- zł
. Ośr. W spierania Dziecka i Rodziny Inowrocław 53.480.- zł razem 110.400.- zł
- rozdział 85302 "Domy pomocy społecznej" zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 95.885,- zł w § 213 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" ( zwiększenie od lipca br. średniej miesięcznej wojewódzkiej dotacji na miejsce statutowe).
Po stronie wydatków zwiększono budżety domów pomocy społecznej.
- rozdział 85316 "Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze" zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 8.690,- zł w § 211 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z realizacją wypłat zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.
- rozdział 85318 "Powiatowe centra pomocy rodzinie" zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 56.600,- zł w § 211 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat".
Po stronie wydatków zwiększono o powyższą kwotę budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu ( Zadania z zakresu administracji rządowej) jednocześnie zmniejszając o w/wym. kwotę przyznane uprzednio środki własne powiatu.
Po dokonaniu tej korekty działalność jednostki dofinansowana jest środkami własnymi powiatu w kwocie 98.705,- zł.
2. Wygospodarowane środki w kwocie 56.600,- zł z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przeznaczono na:
. Dział 851 "Ochrona zdrowia"
- rozdział 85149 "Programy polityki zdrowotnej" - 11.000,- zł (program "Badania profilaktyczne jelita grubego" dla Szpitala Powiatowego w Inowrocławiu ),
- rozdział 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" - 32.953,- zł (składki zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych) i tak:
. DD Gniewkowo 7.387,- zł
. DD Jaksice 13.566,- zł ~
. Ośr. Wspierania Dziecka i Rodziny Inowrocław 12.000.- zł razem 32.953.- zł.
. Dział 853 "Opieka społeczna", rozdział 85301 "Placówki opiekuńczo - wychowawcze" - 12.647,- zł (zakup energii dla Ośr. Wspier. Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu).
3. Celem zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej dokonano zmniejszenia o kwotę 500.000,- zł planowanych dochodów w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe", § 661 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" (środki na budowę Hali Sportowej w Kruszwicy) a utworzenia działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdziału 90095 "Pozostała działalność", § 661 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego".
Analogicznie skorygowano planowane wydatki.
4. Na skutek podpisanych porozumień:
a) w sprawie przekazania środków na dofinansowanie przebudowy mostu drogowego w Janikowie w ciągu drogi Powstańców Wielkopolskich
- z Miastem Janikowo - 50.000,- zł,
- z Cukrownią "Janikowo" S.A. w Janikowie - 100.000,- zł
dokonano zwiększenia planowanych dochodów w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe", § 231 "Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" o kwotę 50.000,- zł i § 270 "Środki na dofinansowanie własnych zdań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" o kwotę 100.000,- zł.
Po stronie wydatków zwiększono o kwotę 150.000,- zł planowane wydatki Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu,
b) z Gminą Kruszwica w sprawie przekazania środków finansowych na: - kontynuację modernizacji drogi powiatowej
nr 689 Racice - Lachmirowice - 80.000,- zł
- remont drogi powiatowej nr 683 Rzepiszyn - Łagiewniki - 20.000,- zł
skorygowano w dziale 600 "Transport i łączność", rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" planowane wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego następująco:


Lp.Remont i modernizacja drogi: Budż. dotychcz. Zmiany Budż. po zm.
1.nr 689 Racice - Lachmirowice100.000- 20.00080.000
2. nr 683 Rzepiszyn - Łagiewniki0+ 20.00020.000


5. W związku z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu dot. organizacji i dofinansowania XXX Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Inowrocław 2002 dokonano zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 10.000,- zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 "Pozostała działalność", § 212 "Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej". Po stronie wydatków o w/wym. kwotę zwiększono budżet Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu.
6. Dokonano również przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w planach finansowych:
a) Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 4.676,- zł poz. "Podróże służbowe krajowe", a zwiększenie o analogiczną kwotę poz. "Różne opłaty i składki". Zmiany te zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki,
b) Starostwa Powiatowego
- w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe" poprzez zmniejszenie o kwotę 80.000,- zł poz. "Zakup usług remontowych", a zwiększenie o w/wym. kwotę poz. "Zakup materiałów i wyposażenia". Środki te przeznaczone są na zakup druków komunikacyjnych, materiałów biurowych, środków czystości itp.,
- w dziale 851 "Ochrona zdrowia", rozdziale 85149 "Programy polityki zdrowotnej" poprzez zmniejszenie o kwotę 17.400,- zł poz. "Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych", a zwiększenie o w/wym. kwotę poz. "Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych". Powyższe spowodowane zostało koniecznością zastosowania obowiązującej klasyfikacji budżetowej,
c) Domu Dziecka w Jaksicach poprzez zmniejszenie o kwotę 1.000,- zł poz. "Zakup energii", a zwiększenie poz. "Podróże służbowe krajowe o 500,- zł i "Różne opłaty i składki" o 500,- zł. Powyższe zmiany zabezpieczają aktualne potrzeby jednostki.
d) Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 3.895,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia", a zwiększenie o w/wym. kwotę poz. "Wydatki na zakupy inwestycyjne". Powyższe spowodowane zostało koniecznością zakupu gazomierza do kotłowni,
e) Komendy Powiatowej państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie poz. "Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" o 16.023,- zł i "Zakup sprzętu i uzbrojenia" o 5.000,- zł , a zwiększenie poz. "Zakup materiałów i wyposażenia" o 21.023,- zł . Środki te przeznaczone są na zakup paliwa, sprzętu i innych środków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.
f) II Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 4.000,- zł poz. "Różne opłaty i składki", a zwiększenie o w/wym. kwotę poz. "Zakup energii". Powyższe spowodowane zostało koniecznością zapłaty za energię elektryczną,
g) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 11.000,- zł poz. "Różne opłaty i składki", a zwiększenie poz. "Zakup usług remontowych" o 5.000,- zł i "Zakup usług pozostałych" o 6.000,- zł.
Zmiany te spowodowane zostały koniecznością wykonania zaleceń inspektora sanitarnego oraz zapewnienia realizacji programowych zajęć z wychowania fizycznego,
h) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 6.000,- zł poz. "Zakup usług pozostałych", a zwiększenie o w/wym. kwotę poz. "Zakup usług remontowych". Powyższe spowodowane zostało koniecznością wymiany stolarki okiennej od strony ulicy Solankowej,
i) Młodzieżowego Domu Kultury w Inowrocławiu poprzez zmniejszenie o kwotę 2.150,- zł poz. "Wpłaty na PFRON", a zwiększenie o w/wym. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych". Środki te przeznaczone są na opłaty za usługi łączności.
j) I Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej" poprzez zmniejszenie o kwotę 640,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia", a zwiększenie o w/wym. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych". Środki te zabezpieczają wydatki na zakwaterowanie i przejazdy,
k) Zespołu Szkół Specjalnych w Inowrocławiu w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85412 "Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej" poprzez zmniejszenie o kwotę 750,- zł poz. "Zakup materiałów i wyposażenia", a zwiększenie o w/wym. kwotę poz. "Zakup usług pozostałych". Środki te zabezpieczają wydatki na zakwaterowanie i przejazdy.


Starosta
Leonard Maciejewski