BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520770

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/327/2002
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu.
Uchwała Nr XL/327/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 września 2002 r.


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu.

Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zatwierdzić w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu następujące zmiany:
1. - w § 9:
a) dotychczasowa treść § 9 stanowi ust. 1,
b) dodać ust. 2 w brzmieniu:'
"Zakład może udzielać świadczeń, które obejmują swoim zakresem świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, w warunkach ambulatoryjnych lub domowych.",
- w § 1 O ust. 2:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
" ambulatoryjnej lub domowej przez przychodnie i poradnie,",
b) w pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem,
c) dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
,,7) członkostwa w organizacjach i stowarzyszeniach mających na celu ochronę i promocję zdrowia.",
- w § 25 pkt 3:
a) wyrazy "Przychodnie specjalistyczne z Poradniami" zastępuje się wyrazami w brzmieniu:
"Przychodnie z Poradniami specjalistycznymi i podstawowej opieki zdrowotnej",
b) skreśla się wyrazy "Chirurgii Onkologicznej",
c) po wyrazach "Medycyny Pracy" dodaje się wyrazy w brzmieniu "Ogólną dla Dorosłych, Ogólną dla Dzieci, Onkologiczną.
2. W schemacie organizacyjnym Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2


Zatwierdzić jednolity tekst Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 oraz zmian zatwierdzonych:
1) Uchwałą Nr IX/45/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
2) Uchwałą Nr XI/63/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
3) Uchwałą Nr XIV/85/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
4) Uchwałą Nr XVII/III/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
5) Uchwałą Nr XXIII/172/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
6) Uchwałą Nr XXV/190/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
7) Uchwałą Nr XXXII/249/200 1 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
8) Uchwałą Nr XXXVI/305/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


W dniu 17 września 2002 r. do Rady Powiatu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o dokonanie zmian w Statucie tego Zakładu. Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) zmiany statutu dokonywane są w trybie ustalonym do zatwierdzenia statutu. Zatem zmiany statutu uchwala Rada Społeczna i przedkłada do zatwierdzenia organowi, który utworzył Zakład (art. 39 ust. 2 wyżej cyt. ustawy). Zmiany Statutu PS ZOZ w Inowrocławiu zostały zaakceptowane Uchwałą Nr XIX/III/2002 Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dnia 16 września 2002 r. Zmiany § 9 i § 10 lit. a) oraz § 25 pkt 3 lit. a) Statutu PS ZOZ wynikają z możliwości poszerzenia zadań Przychodni Przyszpitalnej o podstawową opiekę zdrowotną, tj. o poradnie medycyny ogólnej i pediatrii, świadczące usługi profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne. Natomiast zmiany § 25 pkt 3 lit. b) i lit. c) Statutu PS ZOZ wynikają z potrzeby dostosowania do aktualnych wymogów Kasy Chorych w zakresie kontraktowania usług specjalistycznych. Ponadto zatwierdzenie zmiany § 10 ust. 2 lit. c) ma na celu zapewnienie ściśle określonych zasad współpracy z innymi podmiotami działającymi w sferze ochrony i promocji zdrowia. W związku z powyższym zasadne jest przedstawienie niniejszej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.


Starosta
Leonard Maciejewski