BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522792

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/328/2002
Dotyczy: ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Inowrocławskiego i ich parkowanie na parkingach strzeżonych, wyznaczonych przez Starostę Inowrocławskiego.
Uchwała Nr XL/328/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 września 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Inowrocławskiego i ich parkowanie na parkingach strzeżonych, wyznaczonych przez Starostę Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. z 2001r., Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala co następuje:


§1


Ustalić opłaty za usuwanie pojazdów na koszt właścicieli z dróg Powiatu Inowrocławskiego i ich parkowanie na parkingach strzeżonych, wyznaczonych przez Starostę Inowrocławskiego w wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§2


Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z późn. zm.) Rada Powiatu ustala ceny za usuwanie pojazdów z dróg i ich parkowanie na parkingach strzeżonych, wyznaczonych przez Starostę.
Pojazdy będą usuwane z dróg w Powiecie Inowrocławskim na koszt właścicieli przez jednostkę wyznaczoną przez starostę w przypadkach określonych w powołanej ustawie, a w szczególności w przypadku:
- pozostawienia w miejscach, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
- nie okazaniu przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu,
- przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego
- pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany.
Mając na uwadze przedstawione wyżej przepisy podjęcie przedmiotowej uchwały uznać należy za uzasadnione.


Starosta
Leonard Maciejewski