BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519516

Data: 25 września 2002 r.
Nr uchwały: XL/329/2002
Dotyczy: zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.
Uchwała Nr XL/329/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 września 2002 r.


w sprawie zmiany uchwały dotyczącej szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 2a i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 1996 r. Dz. U. nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju ( Dz. U. Nr 12 poz. 96 z późn. zm.)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Zmienić uchwałę Nr XIV/89/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w ten sposób, że w załączniku nr l określającym szczegółowe zasady udzielania przez Powiat Inowrocławski dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi § l pkt. l otrzymuje brzmienie: "Powiat Inowrocławski udziela niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dotacji na jednego ucznia w wysokości kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły publicznej prowadzonej przez Powiat Inowrocławski".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Iwona Stanek


Uzasadnienie

Od dnia 1 września 2002 r. na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje Liceum Katolickie, szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny. Zgodnie z art. 90 ust. 2 oraz 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkół publicznych. W myśl art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.- przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. nr 12, poz. 96 z późn. zm.) szczegółowe zasady udzielania dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych określa organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.
Dotowanie wymienionej wyżej szkoły odbywa się na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, ze środków otrzymanych przez powiat na zadania oświatowe, w trybie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. nr 111, poz. 1284) . Mającą powyższe na uwadze zasadne staje się podjęcie Powiatu uchwały w tym względzie.


Starosta
Leonard Maciejewski