BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 518971

Data: 29 października 2003 r.
Nr uchwały: XV/105 /2003
Dotyczy: zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu
Uchwała Nr XV/105 /2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 października 2003 r.


w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu.


Na podstawie art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


W Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu schematowi organizacyjnemu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu nadać brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2


Zatwierdzić tekst jednolity Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 oraz zmian zatwierdzonych:
1) Uchwałą Nr IX/45/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
2) Uchwałą Nr XI/63/99 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 października 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
3) Uchwałą Nr XIV/85/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
4) Uchwałą Nr XVII/111/2000 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
5) Uchwałą Nr XXIII/172/2000 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu,
6) Uchwałą Nr XXV/190/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
7) Uchwałą Nr XXXII/249/2001 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
8) Uchwałą Nr XXXVI/305/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu,
9) Uchwałą Nr XL/327/2002 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 września 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz zatwierdzenia ujednoliconego tekstu Statutu.


§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV/105/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 października 2003 r.W dniu 24 września 2003 r. do Rady Powiatu wpłynął wniosek Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o dokonanie zmian w Statucie tego Zakładu.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) zmiany statutu dokonywane są w trybie ustalonym do zatwierdzenia statutu.
Zatem zmiany statutu uchwala Rada Społeczna i przedkłada do zatwierdzenia organowi, który Zakład utworzył (art. 39 ust. 2 wyżej cyt. ustawy).
Zmiany Statutu PS ZOZ w Inowrocławiu zostały zaakceptowane Uchwałą Nr XVIII/III/2003 Rady Społecznej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu z dnia 22 września 2003 r.
Zmiany schematu organizacyjnego PS ZOZ w Inowrocławiu wynikają z ograniczenia bazy lokalowej PS ZOZ do dwóch obiektów: przy ul. Poznańskiej 97 i przy ul. Toruńskiej 32.
Ponadto Przychodnia z Poradniami: chorób płuc, antynikotynową, medycyny pracy i Pracownią rentgenowską mieściła się dotychczas w obiekcie użytkowanym przez PS ZOZ przy ul. Narutowicza 24 w Inowrocławiu. Natomiast obecnie wymienione komórki organizacyjne stanowią strukturę Przychodni przyszpitalnej z Poradniami specjalistycznymi i podstawowej opieki zdrowotnej.
W związku z powyższym zasadne jest przedstawienie niniejszej uchwały pod obrady Rady Powiatu w Inowrocławiu.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal_2_do_105.doc  -> pobierz
  Rozmiar: 94KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 08:59
  Typ MIME: application/msword
 
zal_2_do_105.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 50KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 08:59
  Typ MIME: application/pdf
 
zal_1_do_105.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 283KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:17
  Typ MIME: application/pdf
 
zal_1_do_105.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 283KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:18
  Typ MIME: application/pdf