BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526752

Data: 26 marca 2003 r.
Nr uchwały: VIII/45/2003
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu w Inowrocławiu z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu
Uchwała Nr VII/44/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 lutego 2003 r.


w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Inowrocławiu


Na podstawie art. 21 ust. 4 - 5 w zw. z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. Nr 61, poz. 709)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


W uchwale Nr IV /23/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Powiatu Inowrocławskiego, zmienionej uchwałą Nr VI/32/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 marca 1999 r. oraz uchwałą Nr XI/67/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 27 października 1999 r.:

1.§ 1 otrzymuje brzmienie:

"Ustalić wysokość miesięcznych diet dla radnych w sposób następujący:
1) Przewodnicząca Rady Powiatu otrzymuje 200% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ),
2) Wiceprzewodniczący Rady Powiatu otrzymują 150% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1),
3) Przewodniczący poszczególnych komisji otrzymują 150% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1),
4) Wiceprzewodniczący komisji i Sekretarz Komisji Rewizyjnej otrzymują 110% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 ),
5) Radni będący członkami Zarządu Powiatu, z wyjątkiem radnych zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w związku z wyborem w skład Zarządu Powiatu otrzymują 200% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 ),
6) pozostali radni otrzymują 100% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1)".

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Wypłata diet, o których mowa w § 1 odbywa się pierwszego dnia roboczego po upływie każdego miesiąca w kasie Starostwa Powiatowego lub w formie bezgotówkowej, zgodnie z dyspozycją radnego".

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 r.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
Uzasadnienie


Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika ze zmiany ustawowych zapisów regulujących wypłaty diet radnych.
W myśl art. 21 ust. 4-5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) na zasadach ustalonych przez radę powiatu radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada powiatu przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w powiecie, w którym uzyskał mandat.
Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.).
Kwoty stanowiące podstawę ustalenia wysokości diet radnych, wskazane w przedmiotowej uchwale, wynikają z ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 61, poz. 709).


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka