BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520695

Data: 29 października 2003 r.
Nr uchwały: XV/108 /2003
Dotyczy: zmiany uchwały Nr XI/78/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2003 r. dotyczącej procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.
Uchwała Nr XV/108 /2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 października 2003 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2003 r. dotyczącej procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004.Na podstawie art.53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) w związku z art. 121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 ) oraz art. 40 ust. 1a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 ( Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 177, poz. 1725 )


Rada Powiatu
uchwala, co następuje :


§ 1

Dokonać zmiany § 5 uchwały Nr XI/78/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie procedury opracowania budżetu Powiatu Inowrocławskiego na rok 2004 w następujący sposób:

„Zarząd Powiatu w Inowrocławiu przyjmuje uchwałą projekt budżetu i najpóźniej do dnia 15 grudnia 2003 r. przedkłada go Radzie Powiatu w Inowrocławiu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.


§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie do Uchwały Nr XV/108/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 października 2003 r.
W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 zmianie uległy ustawa o finansach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
W art. 121 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) został zmieniony termin przedstawiania przez Zarząd Powiatu Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i informacją o mieniu komunalnym nie później niż z 15 listopada na 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


STAROSTA
Leonard Maciejewski