BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 527663

Data: 29 października 2003 r.
Nr uchwały: XV/109/2003
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003
Uchwała Nr XV/109/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 października 2003 r.


w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na rok 2003

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiato-wym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874 ) oraz art.40 ust. 1a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 i Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 177, poz. 1725 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. przyjętym Uchwałą Nr VI/38/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 19 lutego 2003 r.( z późn. zm.) w spo-sób następujący:
1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt.1 „Dochody” kwotę „77.260.016,- zł” zastąpić kwotą „77.403.846,- zł”
- w § 1 pkt.2 lit.b „dotacje z budżetu państwa na realizacje zadań
własnych powiatu” kwotę „15.557.669,- zł” zastąpić kwotą „15.586.199,- zł”
2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt.1 „Wydatki” kwotę „77.260.016,- zł” zastąpić kwotą „78.018.298,- zł”
- w § 2 pkt.2 ppkt.1 „wydatki bieżące” kwotę „75.670.653,- zł”
zastąpić kwotą „76.094.057,- zł”
- w § 2 pkt.2 ppkt.1 lit.a „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń”
kwotę „49.892.689,- zł” zastąpić kwotą „51.439.464,- zł”
- w § 2 pkt. 2 ppkt.2 „wydatki majątkowe” kwotę „1.589.363,- zł”
zastąpić kwotą „1.924.241,- zł”
- w § 2 pkt. 2 ppkt.2 lit.a „wydatki inwestycyjne” kwotę „1.589.363,- zł”
zastąpić kwotą „1.924.241,- zł”
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu w wysokości 614.452,- zł
jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

4. Ustala się przychody i rozchody na 2003 r. w wysokości:
- przychody 614.452,- zł
- rozchody 0
5. wymieniony w § 5 załącznik nr 7 (plan przychodów i wydatków gospodarstw
pomocniczych ) zastąpić skorygowanym planem, zgodnie z załączonym zestawieniem.
§ 2

1. Zmiany w planach przychodów, rozchodów, dochodów i wydatków w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1,2 i 3 do niniejszej
uchwały,
2. Skorygowany zbiorczy plan gospodarstw pomocniczych stanowi załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
Uzasadnienie do Uchwały Nr XV/109 / 2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 29 października 2003 r.Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2003 r. i tak:

I. PRZYCHODY
Na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 614.452,- zł wprowadza się wypracowaną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych.

II. DOCHODY

1. W wyniku:
a) podpisania umowy z Inspektoratem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na Życie S.A. w Bydgoszczy w sprawie przekazania Powiatowi Inowrocławskiemu kwoty 12.000,- zł ( w ramach programu prewencji ) na zakup szczepionek przeciwko grypie dla pracowników Powiatu oraz zakup sprzętu komputerowego dokonano zwiększenia planowanych dochodów w § 270 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”, dziale 750 „Administracja publiczna”,
b) pisma Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Filia w Inowrocławiu w sprawie korekty deklarowanej kwoty funduszu prewencyjnego dokonano zmniejszenia o kwotę 700,- zł (do wysokości przekazanych środków) planowanych dochodów w § 270 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł”, rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe”, dziale 750 „Administracja publiczna”,

2. Na skutek zawarcia umowy współpracy z Firmą Sport – Premium Sp. z o.o. w br. do budżetu Powiatu wpłynie kwota 4.250,- zł (premia) z przeznaczeniem na pomoc dla szkolnych organizacji sportowych. W związku z tym dokonano zwiększenia o ww. kwotę planowanych dochodów w § 270 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł”, rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”, dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”.
3. W związku z dokonaniem w bieżącym roku wpłaty przez Urząd Gminy w Kruszwicy zaległej kwoty 346.148,- zł ( wynikającej z podpisanego porozumienia – 2002 r.) na budowę Hali Sportowej w Kruszwicy dokonano zwiększenia planowanych dochodów w § 661 „Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”, rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrony środowiska”.

4. Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I-3011/55/2003 z dnia 19 września br. zwiększył o kwotę 28.530,- zł dotację na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze”. Wobec powyższego o ww. kwotę zwiększono planowane dochody w dziale 853 „Opieka społeczna, rozdziale 85301 „Placówki opiekuńczo – wychowawcze.

5. Po dokonaniu szczegółowej analizy zrealizowanych dochodów budżetu za 3 kwartały br. dokonano:
a) wprowadzenia ponadplanowych dochodów na łączną kwotę + 11.853,- zł
b) zmniejszenia planowanych dochodów uzyskanych z lokat
bankowych o kwotę - 258.251,- zł

W wyniku powyższych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. ulegają zwiększeniu łącznie o 143.830,- zł.

III. WYDATKI

1. W wyniku:
a) podpisania umowy z Inspektoratem PZU na Życie S.A. zwiększono o +12.000,- zł
b) pisma Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A zmniejszono o - 700,- zł
c) zawarcia umowy współpracy z Firmą Sport Premium Sp. z o.o. zwiększono o +4.250,- zł
d) wpłaty zaległej kwoty na budowę Hali Sportowej w Kruszwicy przez
Gminę Kruszwica zwiększono o + 346.148,- zł
e) decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zwiększono o + 28.530,- zł
razem +390.228,- zł
Ww. zmiany szczegółowo omówiono w pkt. II. DOCHODY.

2. Po dokonaniu szczegółowej analizy zrealizowanych wydatków za III kwartały br. :
a) zwiększono planowane wydatki w:
- placówkach oświatowych i edukacyjnych o kwotę +743.361,- zł
b) zmniejszono planowane wydatki w:
- Starostwie Powiatowym o kwotę - 111.087,- zł
- opiece społecznej o kwotę - 264.220,- zł
razem + 368.054,- zł

W wyniku powyższych zmian planowane wydatki budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2003 r. ulegają zwiększeniu łącznie o 758.282,- zł.

Uzasadniając zwiększenie planowanych wydatków w placówkach oświatowych i edukacyjnych należy wyjaśnić, że subwencja naliczana jest na rok budżetowy (w przeliczeniu na 1 ucznia ), natomiast wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli i utrzymaniem szkół dotyczą roku szkolnego i ponoszone są na przełomie dwóch lat budżetowych.
Planując budżet na rok 2003 zakładano, iż w roku szkolnym 2003/2004 nabór do klas pierwszych będzie niższy o 5 oddziałów niż w minionym roku szkolnym. Faktyczny nabór spowodował konieczność utworzenia o 12 oddziałów więcej. W związku ze zmianami organizacyjnymi w szkołach zawodowych wypłacono odprawy z art.20 i art.87 Karty Nauczyciela. W wyniku przeprowadzonych egzaminów sesji zimowej i letniej ilość nauczycieli dyplomowanych wzrosła z 44,17 do 128,77 etatów, a 29 nauczycieli kontraktowych zdobyło tytuł nauczyciela mianowanego. W chwili obecnej 14 nauczycieli przebywa na urlopach dla poratowania zdrowia.
Wszystkie te zmiany pociągają za sobą skutki finansowe dla budżetu Powiatu, nie powoduje to jednak wzrostu subwencji na rok budżetowy. W związku z powyższym Zarząd zmuszony został do zwiększenia planowanych wydatków oraz do dokonania przeniesień planowanych wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.3. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu wystąpił z prośbą o zmianę zakresu rzeczowego zadań ujętych w § 4270 „Zakup usług remontowych”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, dziale 600 „Transport i łączność” z zadania: remont drogi (653)2533 Lipie – Modliborzyce na zdanie : remont drogi 2033 Cierpice – Inowrocław i o przesuniecie środków w kwocie 200.000,- zł między ww. zadaniami.
W wyniku przeprowadzonej wiosną 2003 r. oceny stanu technicznego dróg stwierdzono, że droga Cierpice – Inowrocław na odcinku od granicy miasta do miejscowości Orłowo na długości 4,352 km jest w stanie złym i koniecznością jest remontowanie drogi już w 2003 r., przed okresem zimowym. Droga ta jest mocno obciążona, o dużym natężeniu ruchu, w układzie dróg podstawowych Powiatu Inowrocławskiego. Przeniesienie środków finansowych zapewni remont drogi na odcinku około 900 m, tzn. od granicy miasta do skrzyżowania z drogą gminną. Droga Lipie - Modliborzyce na odcinku od Lipionki do Lipia została w sezonie letnim naprawiona przez siły własne, tzn. pobocza zostały umocnione kamieniem wapiennym i rumoszem asfaltobetonowym, nawierzchnia została naprawiona w ramach remontów cząstkowych, nie poszerzono jezdni.
Wobec powyższych faktów, zasadnym jest dokonanie zmiany zakresu rzeczowego zadań i przesunięcie środków w kwocie 200.000,- zł między ww. zadaniami.

Wprowadzając wszystkie wyżej wymienione zmiany podstawowe parametry budżetu na 2003 r. ukształtowały się następująco:

1. Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 77.403.846,- zł
2. Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 78.018.298,- zł
3. Różnica (deficyt) 614.452,- zł
II. GOSPODARSTWA POMOCNICZE
W planie przychodów i wydatków Gospodarstwa Pomocniczego przy Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie na 2003 r. celem zabezpieczenia aktualnych potrzeb oraz koniecznością zakwalifikowania planowanych wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową dokonano przeniesień planowanych wydatków między paragrafami poprzez zmniejszenie poz. „Wynagrodzenia osobowe pracowników” o kwotę 7.500,- zł, „Składki na ubezpieczenia społeczne” o 1.330,- zł i „Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy oraz części zysku przez gospodarstwo pomocnicze” o 600,- zł a zwiększenie poz. „Zakup materiałów i wyposażenia „ o 2.870,- zł, „Zakup usług remontowych” o 1.000,- zł i „Zakup usług pozostałych” o 4.800,- zł oraz utworzenie poz. „Wpłata do budżetu części zysku przez gospodarstwo pomocnicze” w kwocie 760,- zł.
W wyniku powyższych zmian skorygowano zbiorczy plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.


STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal_1_do_109.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 116KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:06
  Typ MIME: application/pdf
 
zal_2_do_109.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 787KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:08
  Typ MIME: application/pdf
 
zal_3_do_109.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 1,5MB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:10
  Typ MIME: application/pdf
 
zal_4_do_109.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 11KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 grudnia 2003, godz. 09:11
  Typ MIME: application/pdf