BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519229

Data: 26 listopada 2003 r.
Nr uchwały: XVI/111/2003
Dotyczy: określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną dodatkowe środki przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uchwała Nr XVI/111/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 listopada 2003 r.


w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną dodatkowe środki przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz.1101, Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249 z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800 z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz.79,Nr 90, poz. 844 ).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Określić zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną dodatkowe środki przyznane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 261.279 zł w następujący sposób:

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

1) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze: 161.279 zł
2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych : 100.000 zł

§2


W uchwale Nr XIII/87/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, na które przeznaczone zostaną środki przekazane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych § 1 pkt 3 ppkt 3) i 4) otrzymują odpowiednio brzmienie :

"3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze : 341.279 zł
4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych: 802.500 zł "

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


UzasadnienieW związku z pismem z dnia 29 października 2003 r. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informującym o przyznaniu dla naszego powiatu dodatkowych środków w wysokości 261.279 zł na realizację zadań w roku 2003, Rada Powiatu w Inowrocławiu na podstawie przepisów art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123, poz.776 z późn. zm.),a także § 6 pkt. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym ( Dz.U.Nr 88, poz.808 ) zobowiązana określić zadania, na które przeznaczone zostaną dodatkowe środki.
Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie uchwały Rady Powiatu w tym względzie.


Starosta
Leonard Maciejewski