BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522877

Data: 26 listopada 2003 r.
Nr uchwały: XVI/113/2003
Dotyczy: przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2006
Uchwała Nr XVI/113/2003
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 26 listopada 2003 r.

w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2006.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. - o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 10a pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885, Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 19, poz. 238, Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 89, poz. 973, Nr 88, poz. 961, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr 154, poz. 1792 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176 i Nr 135, poz. 1268)

Rada Powiatu
uchwała, co następuje:

§1


Przyjąć Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2006, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 10 a pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414) do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy opracowanie i realizacja powiatowej strategii obejmującej różne obszary działalności.
Jednym z nich jest polityka społeczna obejmująca pomoc społeczną, wspieranie osób niepełnosprawnych oraz politykę prorodzinną.
Strategię opracowano konsultując z właściwymi terytorialnie gminami możliwość realizacji przez gminne samorządy m. in. zinstytucjonalizowanych form opieki nad dziećmi, osobami starszymi i osobami niepełnosprawnymi.
W związku z treścią art. cytowanej wyżej ustawy uzasadnione jest przedłożenie Radzie Powiatu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2004-2006.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.r.113.2003.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 2,4MB
  Data dodania: wtorek, 11 kwietnia 2006, godz. 13:16
  Typ MIME: application/pdf