BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520790

Data: 28 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: XIX/120/2004
Dotyczy: przyjęcia informacji o sytuacji ekonomiczno – finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz o możliwych wariantach funkcjonowania Zakładu jako podmiotu działającego na rynku usług zdrowotnych w 2004 roku
Uchwała nr XIX/120/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 stycznia 2004 roku


w sprawie przyjęcia informacji o sytuacji ekonomiczno – finansowej Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz o możliwych wariantach funkcjonowania Zakładu jako podmiotu działającego na rynku usług zdrowotnych w 2004 roku


Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.) oraz art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz.1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 124, poz. 1151 i 1152 oraz Nr 171, poz. 1663)

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Przyjąć informację Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2


Przyjąć informację Dyrektora Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu o możliwych wariantach funkcjonowania Zakładu jako podmiotu działającego na rynku usług zdrowotnych w 2004 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie
do uchwały nr XIX/120/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 stycznia 2004Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) który stanowi, że podmiot sprawujący nadzór dokonuje kontroli i oceny działalności zakładu opieki zdrowotnej oraz pracy kierownika zakładu.
Na XVIII sesji Rady Powiatu w Inowrocławiu, która odbyła się 30 grudnia 2003 r. w związku bardzo trudną sytuacją finansową Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu oraz niekorzystną propozycją NFZ dotyczącą kontraktu na 2004 r., zobowiązano Dyrektora do przedstawienia informacji o aktualnej sytuacji ekonomiczno – finansowej Zakładu i możliwych wariantach jego funkcjonowania w 2004 r.
Mając na uwadze powyższe, wywołanie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski