BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 518935

Data: 28 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: XIX/123/2004
Dotyczy: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 r.
Uchwała nr XIX/123/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 stycznia 2004 r.w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 r.


Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego przyjętego uchwałą Nr IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446, z 2002 r. Nr 31, poz. 571 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1847).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1


Zatwierdzić plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 r., w brzmieniu przedstawionym Radzie przez przewodniczących poszczególnych komisji.

§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu w Inowrocławiu.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady Powiatu
w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie do uchwały nr XIX / 123 /2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 stycznia 2004 r.
Wywołanie niniejszej uchwały wynika z ustawowego wymogu przedłożenia planów pracy Komisji Radzie Powiatu.
Zgodnie z § 46 ust. 2 Statutu Powiatu Inowrocławskiego komisje stałe działają zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę.
Przepis art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) stanowi, iż Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności i przedkładają jej swoje plany pracy.

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Inowrocławiu
Urszula Iwicka

Załączniki:

zal-123.pdf  -> pobierz
Plany pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 r.
  Rozmiar: 46KB
  Data dodania: piątek, 6 lutego 2004, godz. 08:15
  Typ MIME: application/pdf