BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 519112

Data: 25 lutego 2004 r.
Nr uchwały: XX/126/2004
Dotyczy: przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2003 r.
Uchwała nr XX/126/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 25 lutego 2004r.


w sprawie przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2003 r.

Na podstawie art.12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 202 Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200, poz.1688,Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1568) w związku z Uchwałą Nr V/37/2003 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie przyjęcia analizy skarg i wniosków złożonych w 2002 r.

Rada Powiatu uchwala,
co następuje :

§1


Przyjąć analizę skarg i wniosków złożonych w 2003r. do Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Zobowiązać Zarząd Powiatu do dokonywania analiz skarg i wniosków wg stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia 2004r.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady Powiatu
w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Wykonanie uchwały jest uzasadnione znaczeniem instytucji skarg i wniosków regulowanych ustawą z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Realizacja skarg i wniosków stanowi przejaw wpływu obywateli na właściwe funkcjonowanie organów administracji publicznej. Zwraca uwagę m.in. na naruszanie praworządności, przewlekle biurokratyczne załatwianie spraw i naruszanie interesów skarżących, może przyczynić się do polepszenia organizacji i usprawnienia pracy w Starostwie Powiatowym.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 25KB
  Data dodania: poniedziałek, 1 marca 2004, godz. 10:54
  Typ MIME: application/pdf