BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526508

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/131/2004
Dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.
Uchwała nr XXI/131/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r.Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558 Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz.1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), art. 109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Dokonać zmian w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. przyjętym Uchwałą nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. (z późn. zm.) w sposób następujący:

1. w dochodach budżetowych:
- w § 1 pkt. 1 "Dochody" kwotę „79.992.894,- zł” zastąpić kwotą „79.619.447,- zł”
- w § 1 pkt. 2 lit.a "dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami" kwotę „8.222.400,- zł” zastąpić kwotą „7.534.800,- zł”
- w § 1 pkt.2 lit.b "dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu" kwotę „11.883.100,- zł" zastąpić kwotą "11.871.200,- zł"
- w § 1 pkt.2 lit.e "subwencje" kwotę „41.846.626,- zł” zastąpić kwotą „42.171.379,- zł”
- w § 1 pkt.2 lit.f "pozostałe dochody" kwotę „17.581.291,- zł” zastąpić kwotą „17.582.591,- zł”

2. w wydatkach budżetowych:
- w § 2 pkt. 1 „Wydatki” kwotę „82.992.894,- zł” zastąpić kwotą „82.619.447,- zł”
- w § 2 pkt.2 ppkt.1 „wydatki bieżące” kwotę „79.632.121,- zł” zastąpić kwotą „79.258.674,- zł”
- w § 2 pkt2 ppkt.1 lit.a "wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń" kwotę "54.431.345,-" zastąpić kwotą „54.814.098,- zł”


Wprowadzone zmiany nie wpływają na wysokość deficytu budżetowego powiatu.

§2

Zmiany w planach dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka
Uzasadnienie do Uchwały nr XXI/131/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 2004 r.


Zarząd Powiatu w Inowrocławiu występuje z inicjatywą uchwałodawczą dot. zmian budżetu na 2004 r. i tak:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I-3011/1/2004 z dnia 20 lutego br. dokonuje się:
a) zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o łączną kwotę 757.500,- zł

z czego:
• dział 710 "Działalność usługowa", rozdział 71015 "Nadzór budowlany" o 1.500,- zł
• dział 750 "Administracja publiczna", rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" o 4.900,- zł
• dział 851 "Ochrona zdrowia", rozdział 85156 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego" o 739.200,- zł
• dział 852 '"Pomoc społeczna", rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej" o 11.900,- zł

razem zmniejszenia 757.500,- zł

b) zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 58.000,- zł

w dziale 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdział 75411 "Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej"

W wyniku ww. decyzji budżet Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. zmniejszony został o łączną kwotę 699.500,- zł.

2. W oparciu o pismo Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2004 r. znak: ST4-4820/119/2004/260 w sprawie ostatecznej wysokości przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 324.753,- zł w dziale 758 "Różne rozliczenia", rozdziale 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" .

O ww. kwotę zwiększa się planowane wydatki w dziale 801 "Oświata i wychowanie", rozdziale 80195 "Pozostała działalność" celem gromadzenia środków na ewentualne wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli ( na podstawie Ustawy Budżetowej na 2004 r. i Karty Nauczyciela ).

3. W związku z pismem Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Filia w Inowrocławiu informującym o przyznaniu funduszu prewencyjnego w wysokości 17.000,- zł dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 1.300,- zł w dziale 750 "Administracja publiczna", rozdziale 75020 "Starostwa powiatowe".
Środki z funduszu prewencyjnego proponuje się przeznaczyć na wymianę zniszczonej stolarki okiennej budynku Starostwa, która w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (wiatry, burze) samoistnie się otwiera w wyniku czego dochodzi do uszkodzenia sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach budynku.
Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków tylko o kwotę 1.300,- zł spowodowane zostało faktem, iż w budżecie Powiatu Inowrocławskiego na 2004 r. zaplanowano środki z ww. funduszu w kwocie 15.700,- zł ( uchwała nr XX/127/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 lutego 2004 r. ).

4. Przeniesień planowanych wydatków między działami i rozdziałami ( w ramach § 4270 "Zakup usług remontowych") dokonano poprzez:

a) zmniejszenie planowanych wydatków w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o kwotę 42.780,- zł
z czego w:
- rozdziale 80120 "Licea ogólnokształcące" zwiększenie o + 124.500,- zł
- rozdziale 80130 "Szkoły zawodowe" zwiększenie o + 48.950,- zł
- rozdziale 80140 "Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego" zwiększenie o + 114.000,- zł
- rozdziale 80195 "Pozostała działalność" zmniejszenie o - 42.7801- zł

razem zmniejszenie - 330.230,- zł

b) zwiększenie planowanych wydatków w dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" o kwotę 42.780,- zł

z czego w:
- rozdziale 85407 "Placówki wychowania pozaszkolnego" zwiększenie o + 38.600,- zł
- rozdziale 85410 "Internaty i bursy szkolne" zwiększenie o + 4.180,- zł

razem zwiększenie +42.780,- zł


W wyniku powyższych zmian zostaną zabezpieczone środki na:
a) usuniecie awarii centralnego ogrzewania w:
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowrocławiu w kwocie 7.000,- zł
- Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu w kwocie 13.000,- zł,

b) zapłacenie faktur za roboty dodatkowe przy modernizacji centralnego ogrzewania w:
- Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu w kwocie 10.650,- zł
- Bursie Szkolnictwa Zawodowego w Inowrocławiu w kwocie 4.180,- zł,

c) 50% wartości kosztorysowej remontów w związku z możliwością pozyskania z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu środków na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożenia zdrowia uczniów i pracowników placówek oświatowych.
Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzje na wykonanie remontów w następujących placówkach:
1. II Liceum Ogólnokształcące w Inowrocławiu wartość kosztorysowa robót
248.718,88 zł - planowane zaangażowanie środków 124.500,- zł
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr2 w Inowrocławiu wartość kosztorysowa
robót 62.533,61 zł - planowane zaangażowanie środków 31.300,- zł
3. Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu wartość kosztorysowa robót
201.842,10 zł - planowane zaangażowanie środków 101.000,- zł
4. Młodzieżowy Dom Kultury w Inowrocławiu wartość kosztorysowa robót
77.065,51 zł - planowane zaangażowanie środków 38.600,- zł
Wobec powyższego zasadnym jest wystąpienie do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o dofinansowanie ww. remontów, a tym samym koniecznym jest zaangażowanie 50% środków własnych.

STAROSTA
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal1.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 22KB
  Data dodania: poniedziałek, 26 kwietnia 2004, godz. 10:53
  Typ MIME: application/pdf
 
zal2.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 30KB
  Data dodania: poniedziałek, 26 kwietnia 2004, godz. 10:53
  Typ MIME: application/pdf