BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 521850

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/134/2004
Dotyczy: przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i planu działania na rok 2004
Uchwała nr XXI/134/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa i planu działania na rok 2004.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) i uchwały Nr XIX/122/2004 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Inowrocławiu na I półrocze 2004 r.


Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć opracowane przez Zarząd Powiatu w Inowrocławiu "Sprawozdanie z działalności koordynatora ds. rolnictwa i plan działania na rok 2004", stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu w Inowrocławiu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zasadność podjęcia niniejszej uchwały wynika z przyjętego planu pracy Rady Powiatu na I półrocze 2004 roku, który zobowiązał Zarząd Powiatu
do przygotowania sprawozdania z działalności koordynatora ds. rolnictwa Starostwa Powiatowego i planu działania na 2004 roku.
Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowi przepis art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), zgodnie z którym Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zalacznik.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 60KB
  Data dodania: czwartek, 8 kwietnia 2004, godz. 10:46
  Typ MIME: application/pdf