BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 522785

Data: 19 listopada 2002 r.
Nr uchwały: I/5/2002
Dotyczy: Regulaminu glosowania tajnego przy wyborze Starosty Inowrocławskiego, Wicestarosty Inowrocławskiego i członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr I/5/2002
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 19 listopada 2002 r.


w sprawie Regulaminu glosowania tajnego przy wyborze Starosty Inowrocławskiego, Wicestarosty Inowrocławskiego i członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.

Na podstawie art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) oraz § 32 ust. 4 Statutu Powiatu Inowrocławskiego, przyjętego uchwałą Nr IV /15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 571).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


1. Kandydatów na Starostę mogą zgłaszać Kluby Radnych, a także radni.
2. Rada wybiera Starostę z nieograniczonej liczby kandydatów.
3. Każdy z kandydatów na Starostę ustnie oświadcza, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
4. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, głosowanie na tej samej sesji powtarza się nie więcej niż jeden raz, a do drugiej tury głosowania przechodzi dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
5. Jeżeli w drugiej turze głosowania żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, wybory przeprowadza się na następnej lub kolejnych sesjach.


§2


1. Wicestarostę i członków zarządu wybiera się na wniosek Starosty.
2. Kandydaci zgłoszeni przez Starostę oświadczają ustnie, czy wyrażają zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli kandydaci zgłoszeni przez Starostę nie uzyskają wymaganej liczby głosów wybory przeprowadza się na następnej lub kolejnych sesjach.

§3


Ustalić następujące zasady przeprowadzenia głosowania tajnego przy wyborze Starosty, Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego.
1. Głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Powiatu pięcioosobowa Komisja Skrutacyjna, która wybiera spośród swoich członków przewodniczącego.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.
3. Na karcie do głosowania wydrukowane są w kolejności alfabetycznej nazwiska i imiona wszystkich kandydatów.
Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. Komisja Skrutacyjna opatrzy karty pieczęcią Rady Powiatu.
4. Głosowanie odbywa się z zapewnieniem tajności głosowania.
5. Głosowanie odbywa się przez skreślenie nazwisk kandydatów i pozostawienie takiej ilości nazwisk kandydatów, jaka jest wybierana w danym głosowaniu lub skreślenie większej liczby kandydatów, a następnie wrzucenie do urny kart do głosowania, po wyczytaniu nazwisk radnych z listy obecności przez Komisję Skrutacyjną.
6. Głos uznaje się za ważny jeżeli na karcie do głosowania pozostawiono tyle samo lub mniej nazwisk nieskreślonych ile jest wybieranych w danym głosowaniu, a także jeżeli wszystkie nazwiska zostały skreślone
7. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność oddanego głosu.
8. W przypadku Starosty jego wybór następuje przez Radę bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
9. W przypadku Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarządu ich wybór następuje przez Radę, na wniosek Starosty, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
10. Komisja Skrutacyjna liczy głosy i sporządza ze swoich czynności protokół, stanowiący załącznik do uchwały o wyborze.
Wyniki głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej,


§4


Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącej Rady Powiatu.

§5


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Wywołanie niniejszej uchwały jest niezbędne ze względu na konieczność przeprowadzenia tajnego głosowania przy wyborze Starosty Inowrocławskiego, Wicestarosty Inowrocławskiego i członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego, zgodnie z dyspozycją § 32 ust. 4 Statutu Powiatu, przyjętego uchwałą Nr/IV/15/99 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 23 stycznia 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Inowrocławskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 50, poz. 445 i Nr 50, poz. 446 oraz z 2002 r. Nr 31, poz. 571). W myśl powołanego przepisu zasady i sposób przeprowadzania głosowania tajnego określa każdorazowo Rada Powiatu w drodze uchwały.

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka