BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526513

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/136/2004
Dotyczy: przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu inowrocławskiego w 2003 roku
Uchwała nr XXI/136/ 2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 2004 r.


w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji ze swojej działalności, a także informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu inowrocławskiego w 2003 roku.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz.731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz.996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:


§1


Przyjąć "Roczne sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji, ze swojej działalności, a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu inowrocławskiego w 2003 roku, stanowiące załącznik do przedmiotowej uchwały.

§2


Określić istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, polegające na:
1) utrzymującym się wysokim poziomie przestępstw kryminalnych typu włamań i kradzieży, szczególnie na terenie miasta Inowrocławia, 2) wzroście liczby zabójstw,
3) nieprzestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, szczególnie prędkości
i wzrostem z tego powodu wypadków drogowych ze zwiększeniem się liczby ofiar śmiertelnych,
4) dużym zagrożeniu młodzieży szkolnej przestępczością narkotykową,
5) zwiększeniu się liczby przestępstw o charakterze gospodarczym,
6) w dalszym ciągu niesatysfakcjonującym poziomie wykrywalności przestępstw.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


Zasadność wywołania niniejszej uchwały stanowią przepisy zawarte w art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.1558) w związku z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz.731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz.996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688).
Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 w/w ustawy Komendant Powiatowy Policji jest zobowiązany złożyć roczne sprawozdanie ze swojej działalności, a także informację o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego Radzie Powiatu, która na tej podstawie może określić w drodze uchwały istotne dla wspólnoty samorządowej zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

zal-s.1-9.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 207KB
  Data dodania: poniedziałek, 26 kwietnia 2004, godz. 12:21
  Typ MIME: application/pdf
 
zal-s.10-19.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 204KB
  Data dodania: poniedziałek, 26 kwietnia 2004, godz. 12:21
  Typ MIME: application/pdf
 
zal-s.20-27.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 161KB
  Data dodania: poniedziałek, 26 kwietnia 2004, godz. 12:21
  Typ MIME: application/pdf