BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 520759

Data: 31 marca 2004 r.
Nr uchwały: XXI/140/2004
Dotyczy: przyjęcia "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego"
Uchwała nr XXI/140/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 31 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego".

Na podstawie art. 4, art. 12, pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr. 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 )

Rada Powiatu
uchwala, co następuje :


§1


Przyjąć do realizacji opracowanie pn. " Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego" w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Zobowiązać Zarząd Powiatu do przedkładania Radzie Powiatu raz w roku analizy realizacji Programu i propozycji zmiany tego programu w razie takiej potrzeby.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Przewodnicząca
Rady Powiatu w Inowrocławiu
Urszula Iwicka


Uzasadnienie


"Strategia Rozwoju Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego" ma na celu ukierunkowanie działań Zarządu Powiatu, wskazanie najistotniejszych potrzeb związanych z rozwojem społeczno gospodarczym Powiatu Inowrocławskiego.
Z powyższego opracowania wynikają następujące kierunki działań:
" Tworzenie optymalnych warunków wspierania firm (podmiotów) działających w oparciu o lokalne zasoby, nieuciążliwych dla środowiska oraz pozyskiwanie nowych inwestorów.
" Tworzenie warunków dla rozwoju małych średnich przedsiębiorstw.
" Zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez rozwój infrastruktury technicznej.
" Wzrost konkurencyjności powiatu poprzez rozwój zasobów ludzkich.
" Rozwój małych średnich gospodarstw rodzinnych specjalizujących się w produkcji zdrowej, ekologicznej żywności,
" Organizowanie rynków zbytu dla wytwarzanych na terenie powiatu inowrocławskiego produktów rolnych.
" Rozwój infrastruktury technicznej wpływający korzystnie na stan środowiska naturalnego w powiecie.
" Wzrost atrakcyjności turystycznej powiatu inowrocławskiego poprzez rozwój turystyki historycznej, uzdrowiskowej oraz rekreacyjnej
Obecne opracowanie jest kontynuacją i nawiązuje do przyjętego Uchwałą Nr XVIII/117/2000 z 28 czerwca 2000 r. "Programu Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego"
Aktualna wersja Strategii, powstała w dużej mierze dzięki społecznym konsultacjom co stwarza lepsze perspektywy i szansę efektywniejszego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.


Starosta
Leonard Maciejewski

Załączniki:

strategia.pdf  -> pobierz
  Rozmiar: 484KB
  Data dodania: czwartek, 29 kwietnia 2004, godz. 06:51
  Typ MIME: application/pdf