BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
bip bip
bip bip
bip bip
  Instrukcja Szukaj    
Uchwały Rady Powiatu
Ilość odsłon: 526509

Data: 28 stycznia 2004 r.
Nr uchwały: XIX/121/2004
Dotyczy: przyjęcia
Uchwała nr XIX/121/2004
Rady Powiatu w Inowrocławiu
z dnia 28 stycznia 2004 r.


w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Inowrocławskiego".


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 712, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865) i art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§1


Przyjąć "Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Inowrocławskiego", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
w Inowrocławiu
Urszula IwickaUzasadnienie


Obowiązek opracowania Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Inowrocławskiego wynika z art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska. Program ten został opracowany na zlecenie Zarządu Powiatu w Inowrocławiu przez firmę ABRYS Sp. z o.o. z Poznania, która wygrała przetarg na opracowanie w/w programu. Firma ta opracowała program na lata 2004 - 2007 z perspektywą na lata 2008 - 2011.
Opinia Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz opinie organów wykonawczych gmin z terenu powiatu inowrocławskiego stanowią załącznik do w/w programu.
W związku z art. 18 w/w ustawy wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.

STAROSTA
Leonard Maciejewski


Załączniki

Program Ochrony Środowiska
Plan Gospodarki Odpadami
Dodatek


Pliki zostały zapisane w formacie pdf. Do ich odczytania potrzebny jest darmowy program Acrobat Reader,
który można pobrać ze stron internetowych firmy Adobe klikając na poniższy link:
Pobierz Acrobat Reader.